Zaburi 119 Swahili & English

Listen/Download Audio
Zaburi 119 (Swahili) Psalms 119 (English)

Heri walio kamili njia zao, Waendao katika sheria ya Bwana. Zaburi 119:1

> Blessed are those whose ways are blameless, Who walk according to Yahweh's law.

Heri wazitiio shuhuda zake, Wamtafutao kwa moyo wote. Zaburi 119:2

Blessed are those who keep his statutes, Who seek him with their whole heart.

Naam, hawakutenda ubatili, Wamekwenda katika njia zake. Zaburi 119:3

Yes, they do nothing wrong. They walk in his ways.

Wewe umetuamuru mausia yako, Ili sisi tuyatii sana. Zaburi 119:4

You have commanded your precepts, That we should fully obey them.

Ningependa njia zangu ziwe thabiti, Nizitii amri zako. Zaburi 119:5

Oh that my ways were steadfast To obey your statutes!

Ndipo mimi sitaaibika, Nikiyaangalia maagizo yako yote. Zaburi 119:6

Then I wouldn't be disappointed, When I consider all of your commandments.

Nitakushukuru kwa unyofu wa moyo, Nikiisha kujifunza hukumu za haki yako Zaburi 119:7

I will give thanks to you with uprightness of heart, When I learn your righteous judgments.

Nitazitii amri zako, Usiniache kabisa Zaburi 119:8

I will observe your statutes. Don't utterly forsake me.

Jinsi gani kijana aisafishe njia yake? Kwa kutii, akilifuata neno lako. Zaburi 119:9

How can a young man keep his way pure? By living according to your word.

Kwa moyo wangu wote nimekutafuta, Usiniache nipotee mbali na maagizo yako. Zaburi 119:10

With my whole heart, I have sought you. Don't let me wander from your commandments.

Moyoni mwangu nimeliweka neno lako, Nisije nikakutenda dhambi. Zaburi 119:11

I have hidden your word in my heart, That I might not sin against you.

Ee Bwana, umehimidiwa, Unifundishe amri zako. Zaburi 119:12

Blessed are you, Yahweh. Teach me your statutes.

Kwa midomo yangu nimezisimulia Hukumu zote za kinywa chako. Zaburi 119:13

With my lips, I have declared all the ordinances of your mouth.

Nimeifurahia njia ya shuhuda zako Kana kwamba ni mali mengi. Zaburi 119:14

I have rejoiced in the way of your testimonies, As much as in all riches.

Nitayatafakari mausia yako, Nami nitaziangalia njia zako. Zaburi 119:15

I will meditate on your precepts, And consider your ways.

Nitajifurahisha sana kwa amri zako, Sitalisahau neno lako. Zaburi 119:16

I will delight myself in your statutes. I will not forget your word.

Umtendee mtumishi wako ukarimu, Nipate kuishi, nami nitalitii neno lako. Zaburi 119:17

Do good to your servant. I will live and I will obey your word.

Unifumbue macho yangu niyatazame Maajabu yatokayo katika sheria yako. Zaburi 119:18

Open my eyes, That I may see wondrous things out of your law.

Mimi ni mgeni katika nchi, Usinifiche maagizo yako. Zaburi 119:19

I am a stranger on the earth. Don't hide your commandments from me.

Roho yangu imepondeka kwa kutamani Hukumu zako kila wakati. Zaburi 119:20

My soul is consumed with longing for your ordinances at all times.

Umewakemea wenye kiburi, Wamelaaniwa waendao mbali na maagizo yako. Zaburi 119:21

You have rebuked the proud who are cursed, Who wander from your commandments.

Uniondolee laumu na dharau, Kwa maana nimezishika shuhuda zako. Zaburi 119:22

Take reproach and contempt away from me, For I have kept your statutes.

Wakuu nao waliketi wakaninena, Lakini mtumishi wako atazitafakari amri zako. Zaburi 119:23

Though princes sit and slander me, Your servant will meditate on your statutes.

Shuhuda zako nazo ndizo furaha yangu, Na washauri wangu. Zaburi 119:24

Indeed your statutes are my delight, And my counselors.

Nafsi yangu imeambatana na mavumbi, Unihuishe sawasawa na neno lako. Zaburi 119:25

My soul is laid low in the dust. Revive me according to your word!

Nalizisimulia njia zangu ukanijibu, Unifundishe amri zako. Zaburi 119:26

I declared my ways, and you answered me. Teach me your statutes.

Unifahamishe njia ya mausia yako, Nami nitayatafakari maajabu yako. Zaburi 119:27

Let me understand the teaching of your precepts! Then I will meditate on your wondrous works.

Nafsi yangu imeyeyuka kwa uzito, Unitie nguvu sawasawa na neno lako. Zaburi 119:28

My soul is weary with sorrow: Strengthen me according to your word.

Uniondolee njia ya uongo, Unineemeshe kwa sheria yako. Zaburi 119:29

Keep me from the way of deceit. Grant me your law graciously!

Nimeichagua njia ya uaminifu, Na kuziweka hukumu zako mbele yangu. Zaburi 119:30

I have chosen the way of truth. I have set my heart on your law.

Nimeambatana na shuhuda zako, Ee Bwana, usiniaibishe. Zaburi 119:31

I cling to your statutes, Yahweh. Don't let me be disappointed.

Nitakwenda mbio katika njia ya maagizo yako, Utakaponikunjua moyo wangu. Zaburi 119:32

I run in the path of your commandments, For you have set my heart free.

Ee Bwana, unifundishe njia ya amri zako, Nami nitaishika hata mwisho. Zaburi 119:33

Teach me, Yahweh, the way of your statutes. I will keep them to the end.

Unifahamishe nami nitaishika sheria yako, Naam, nitaitii kwa moyo wangu wote. Zaburi 119:34

Give me understanding, and I will keep your law. Yes, I will obey it with my whole heart.

Uniendeshe katika mapito ya maagizo yako, Kwa maana nimependezwa nayo. Zaburi 119:35

Direct me in the path of your commandments, For I delight in them.

Unielekeze moyo wangu na shuhuda zako, Wala usiielekee tamaa. Zaburi 119:36

Turn my heart toward your statutes, Not toward selfish gain.

Unigeuze macho yangu nisitazame visivyofaa, Unihuishe katika njia yako. Zaburi 119:37

Turn my eyes away from looking at worthless things. Revive me in your ways.

Umthibitishie mtumishi wako ahadi yako, Inayohusu kicho chako. Zaburi 119:38

Fulfill your promise to your servant, That you may be feared.

Uniondolee laumu niiogopayo, Maana hukumu zako ni njema. Zaburi 119:39

Take away my disgrace that I dread, For your ordinances are good.

Tazama, nimeyatamani mausia yako, Unihuishe kwa haki yako. Zaburi 119:40

Behold, I long for your precepts! Revive me in your righteousness.

Ee Bwana, fadhili zako zinifikie na mimi, Naam, wokovu wako sawasawa na ahadi yako. Zaburi 119:41

Let your loving kindness also come to me, Yahweh, Your salvation, according to your word.

Nami nitamjibu neno anilaumuye, Kwa maana nalitumainia neno lako. Zaburi 119:42

So I will have an answer for him who reproaches me, For I trust in your word.

Usiliondoe neno la kweli kinywani mwangu kamwe, Maana nimezingojea hukumu zako. Zaburi 119:43

Don't snatch the word of truth out of my mouth, For I put my hope in your ordinances.

Nami nitaitii sheria yako daima, Naam, milele na milele. Zaburi 119:44

So I will obey your law continually, Forever and ever.

Nami nitakwenda panapo nafasi, Kwa kuwa nimejifunza mausia yako. Zaburi 119:45

I will walk in liberty, For I have sought your precepts.

Nitazinena shuhuda zako mbele ya wafalme, Wala sitaona aibu. Zaburi 119:46

I will also speak of your statutes before kings, And will not be disappointed.

Nami nitajifurahisha sana kwa maagizo yako, Ambayo nimeyapenda. Zaburi 119:47

I will delight myself in your commandments, Because I love them.

Na mikono yangu nitayainulia maagizo yako niliyoyapenda, Nami nitazitafakari amri zako. Zaburi 119:48

I reach out my hands for your commandments, which I love. I will meditate on your statutes.

Likumbuke neno ulilomwambia mtumishi wako, Kwa sababu umenitumainisha. Zaburi 119:49

Remember your word to your servant, Because you gave me hope.

Hii ndiyo faraja yangu katika taabu yangu, Ya kwamba ahadi yako imenihuisha. Zaburi 119:50

This is my comfort in my affliction, For your word has revived me.

Wenye kiburi wamenidharau mno, Sikujiepusha na sheria zako. Zaburi 119:51

The arrogant mock me excessively, But I don't swerve from your law.

Nimezikumbuka hukumu zako za kale, Ee Bwana, nikajifariji. Zaburi 119:52

I remember your ordinances of old, Yahweh, And have comforted myself.

Ghadhabu imenishika kwa sababu ya wasio haki, Waiachao sheria yako. Zaburi 119:53

Indignation has taken hold on me, Because of the wicked who forsake your law.

Amri zako zimekuwa nyimbo zangu, Katika nyumba ya ugeni wangu. Zaburi 119:54

Your statutes have been my songs, In the house where I live.

Wakati wa usiku nimelikumbuka jina lako, Ee Bwana, nikaitii sheria yako. Zaburi 119:55

I have remembered your name, Yahweh, in the night, And I obey your law.

Hayo ndiyo niliyokuwa nayo, Kwa sababu nimeyashika mausia yako. Zaburi 119:56

This is my way, That I keep your precepts.

Bwana ndiye aliye fungu langu, Nimesema kwamba nitayatii maneno yake. Zaburi 119:57

Yahweh is my portion. I promised to obey your words.

Nimekuomba radhi kwa moyo wangu wote, Unifadhili sawasawa na ahadi yako. Zaburi 119:58

I sought your favor with my whole heart. Be merciful to me according to your word.

Nalizitafakari njia zangu, Na miguu yangu nalizielekezea shuhuda zako. Zaburi 119:59

I considered my ways, And turned my steps to your statutes.

Nalifanya haraka wala sikukawia, Kuyatii maagizo yako. Zaburi 119:60

I will hurry, and not delay, To obey your commandments.

Kamba za wasio haki zimenifunga, Sikuisahau sheria yako. Zaburi 119:61

The ropes of the wicked bind me, But I won't forget your law.

Katikati ya usiku nitaamka nikushukuru, Kwa sababu ya hukumu zako za haki. Zaburi 119:62

At midnight I will rise to give thanks to you, Because of your righteous ordinances.

Mimi ni mwenzao watu wote wakuchao, Na wale wayatiio mausia yako. Zaburi 119:63

I am a friend of all those who fear you, Of those who observe your precepts.

Bwana, dunia imejaa fadhili zako, Unifundishe amri zako. Zaburi 119:64

The earth is full of your loving kindness, Yahweh. Teach me your statutes.

Umemtendea mema mtumishi wako, Ee Bwana, sawasawa na neno lako. Zaburi 119:65

Do good to your servant, According to your word, Yahweh.

Unifundishe akili na maarifa, Maana nimeyaamini maagizo yako. Zaburi 119:66

Teach me good judgment and knowledge, For I believe in your commandments.

Kabla sijateswa mimi nalipotea, Lakini sasa nimelitii neno lako. Zaburi 119:67

Before I was afflicted, I went astray; But now I observe your word.

Wewe U mwema na mtenda mema, Unifundishe amri zako. Zaburi 119:68

You are good, and do good. Teach me your statutes.

Wenye kiburi wamenizulia uongo, Kwa moyo wangu wote nitayashika mausia yako. Zaburi 119:69

The proud have smeared a lie upon me. With my whole heart, I will keep your precepts.

Mioyo yao imenenepa kama shahamu, Mimi nimeifurahia sheria yako. Zaburi 119:70

Their heart is as callous as the fat, But I delight in your law.

Ilikuwa vema kwangu kuwa naliteswa, Nipate kujifunza amri zako. Zaburi 119:71

It is good for me that I have been afflicted, That I may learn your statutes.

Sheria ya kinywa chako ni njema kwangu, Kuliko maelfu ya dhahabu na fedha. Zaburi 119:72

The law of your mouth is better to me than thousands of pieces of gold and silver.

Mikono yako ilinifanya ikanitengeneza, Unifahamishe nikajifunze maagizo yako. Zaburi 119:73

Your hands have made me and formed me. Give me understanding, that I may learn your commandments.

Wakuchao na wanione na kufurahi, Kwa sababu nimelingojea neno lako. Zaburi 119:74

Those who fear you will see me and be glad, Because I have put my hope in your word.

Najua ya kuwa hukumu zako ni za haki, Ee Bwana, na kwa uaminifu umenitesa. Zaburi 119:75

Yahweh, I know that your judgments are righteous, That in faithfulness you have afflicted me.

Nakuomba, fadhili zako ziwe faraja kwangu, Sawasawa na ahadi yako kwa mtumishi wako. Zaburi 119:76

Please let your loving kindness be for my comfort, According to your word to your servant.

Rehema zako zinijie nipate kuishi, Maana sheria yako ni furaha yangu. Zaburi 119:77

Let your tender mercies come to me, that I may live; For your law is my delight.

Wenye kiburi waaibike, maana wamenidhulumu kwa uongo, Mimi nitayatafakari mausia yako. Zaburi 119:78

Let the proud be disappointed, for they have overthrown me wrongfully. I will meditate on your precepts.

Wakuchao na wanirudie, Nao watazijua shuhuda zako. Zaburi 119:79

Let those who fear you turn to me. They will know your statutes.

Moyo wangu na uwe mkamilifu katika amri zako, Nisije mimi nikaaibika. Zaburi 119:80

Let my heart be blameless toward your decrees, That I may not be disappointed.

Nafsi yangu imefifia kwa kuutamani wokovu wako, Nimelingojea neno lako. Zaburi 119:81

My soul faints for your salvation. I hope in your word.

Macho yangu yamefifia kwa kuitazamia ahadi yako, Nisemapo, Lini utakaponifariji? Zaburi 119:82

My eyes fail for your word. I say, "When will you comfort me?"

Maana nimekuwa kama kiriba katika moshi, Sikuzisahau amri zako. Zaburi 119:83

For I have become like a wineskin in the smoke. I don't forget your statutes.

Siku za mtumishi wako ni ngapi, Lini utakapowahukumu wale wanaonifuatia? Zaburi 119:84

How many are the days of your servant? When will you execute judgment on those who persecute me?

Wenye kiburi wamenichimbia mashimo, Ambao hawaifuati sheria yako. Zaburi 119:85

The proud have dug pits for me, Contrary to your law.

Maagizo yako yote ni amini, Wananifuatia bure, unisaidie. Zaburi 119:86

All of your commandments are faithful. They persecute me wrongfully. Help me!

Walikuwa karibu na kunikomesha katika nchi, Lakini sikuyaacha mausia yako. Zaburi 119:87

They had almost wiped me from the earth, But I didn't forsake your precepts.

Unihuishe kwa fadhili zako, Nami nitazishika shuhuda za kinywa chako. Zaburi 119:88

Preserve my life according to your loving kindness, So I will obey the statutes of your mouth.

Ee Bwana, neno lako lasimama Imara mbinguni hata milele. Zaburi 119:89

Yahweh, your word is settled in heaven forever.

Uaminifu wako upo kizazi baada ya kizazi, Umeiweka nchi, nayo inakaa. Zaburi 119:90

Your faithfulness is to all generations. You have established the earth, and it remains.

Kwa hukumu zako vimesimama imara hata leo, Maana vitu vyote ni watumishi wako. Zaburi 119:91

Your laws remain to this day, For all things serve you.

Kama sheria yako isingalikuwa furaha yangu, Hapo ningalipotea katika taabu zangu. Zaburi 119:92

Unless your law had been my delight, I would have perished in my affliction.

Hata milele sitayasahau maagizo yako, Maana kwa hayo umenihuisha. Zaburi 119:93

I will never forget your precepts, For with them, you have revived me.

Mimi ni wako, uniokoe, Kwa maana nimejifunza mausia yako. Zaburi 119:94

I am yours. Save me, for I have sought your precepts.

Wasio haki wameniotea ili kunipoteza, Nitazitafakari shuhuda zako. Zaburi 119:95

The wicked have waited for me, to destroy me. I will consider your statutes.

Nimeona ukamilifu wote kuwa na mwisho, Bali agizo lako ni pana mno. Zaburi 119:96

I have seen a limit to all perfection, But your commands are boundless.

Sheria yako naipenda mno ajabu, Ndiyo kutafakari kwangu mchana kutwa. Zaburi 119:97

How love I your law! It is my meditation all day.

Maagizo yako hunitia hekima kuliko adui zangu, Kwa maana ninayo sikuzote. Zaburi 119:98

Your commandments make me wiser than my enemies, For your commandments are always with me.

Ninazo akili kuliko wakufunzi wangu wote, Maana shuhuda zako ndizo nizifikirizo. Zaburi 119:99

I have more understanding than all my teachers, For your testimonies are my meditation.

Ninao ufahamu kuliko wazee, Kwa kuwa nimeyashika mausia yako. Zaburi 119:100

I understand more than the aged, Because I have kept your precepts.

Nimeiepusha miguu yangu na kila njia mbaya, Ili nilitii neno lako. Zaburi 119:101

I have kept my feet from every evil way, That I might observe your word.

Sikujiepusha na hukumu zako, Maana Wewe mwenyewe umenifundisha. Zaburi 119:102

I have not turned aside from your ordinances, For you have taught me.

Mausia yako ni matamu sana kwangu, Kupita asali kinywani mwangu. Zaburi 119:103

How sweet are your promises to my taste, More than honey to my mouth!

Kwa mausia yako najipatia ufahamu, Ndiyo maana naichukia kila njia ya uongo. Zaburi 119:104

Through your precepts, I get understanding; Therefore I hate every false way.

Neno lako ni taa ya miguu yangu, Na mwanga wa njia yangu. Zaburi 119:105

Your word is a lamp to my feet, And a light for my path.

Nimeapa nami nitaifikiliza, Kuzishika hukumu za haki yako. Zaburi 119:106

I have sworn, and have confirmed it, That I will obey your righteous ordinances.

Nimeteswa mno; Ee Bwana, unihuishe sawasawa na neno lako. Zaburi 119:107

I am afflicted very much. Revive me, Yahweh, according to your word.

Ee Bwana, uziridhie sadaka za kinywa changu, Na kunifundisha hukumu zako. Zaburi 119:108

Accept, I beg you, the willing offerings of my mouth. Yahweh, teach me your ordinances.

Nafsi yangu imo mkononi mwangu daima, Lakini sheria yako sikuisahau. Zaburi 119:109

My soul is continually in my hand, Yet I won't forget your law.

Watendao uovu wamenitegea mtego, Lakini sikuikosa njia ya mausia yako. Zaburi 119:110

The wicked have laid a snare for me, Yet I haven't gone astray from your precepts.

Shuhuda zako nimezifanya urithi wa milele, Maana ndizo changamko la moyo wangu. Zaburi 119:111

I have taken your testimonies as a heritage forever, For they are the joy of my heart.

Nimeuelekeza moyo wangu nizitende amri zako, Daima, naam, hata milele. Zaburi 119:112

I have set my heart to perform your statutes forever, Even to the end.

Watu wa kusita-sita nawachukia, Lakini sheria yako naipenda. Zaburi 119:113

I hate double-minded men, But I love your law.

Ndiwe sitara yangu na ngao yangu, Neno lako nimelingojea. Zaburi 119:114

You are my hiding place and my shield. I hope in your word.

Enyi watenda mabaya, ondokeni kwangu, Niyashike maagizo ya Mungu wangu. Zaburi 119:115

Depart from me, you evildoers, That I may keep the commandments of my God.

Unitegemeze sawasawa na ahadi yako, nikaishi, Wala usiniache niyaaibikie matumaini yangu. Zaburi 119:116

Uphold me according to your word, that I may live. Let me not be ashamed of my hope.

Unisaidie nami nitakuwa salama, Nami nitaziangalia amri zako daima. Zaburi 119:117

Hold me up, and I will be safe, And will have respect for your statutes continually.

Umewakataa wote wazikosao amri zako, Kwa maana hila zao ni uongo. Zaburi 119:118

You reject all those who stray from your statutes, For their deceit is in vain.

Wabaya wa nchi pia umewaondoa kama takataka, Ndiyo maana nimezipenda shuhuda zako. Zaburi 119:119

You put away all the wicked of the earth like dross. Therefore I love your testimonies.

Mwili wangu unatetemeka kwa kukucha Wewe, Nami ninaziogopa hukumu zako. Zaburi 119:120

My flesh trembles for fear of you. I am afraid of your judgments.

Nimefanya hukumu na haki, Usiniache mikononi mwao wanaonionea. Zaburi 119:121

I have done what is just and righteous. Don't leave me to my oppressors.

Uwe mdhamini wa mtumishi wako, apate mema, Wenye kiburi wasinionee. Zaburi 119:122

Ensure your servant's well-being. Don't let the proud oppress me.

Macho yangu yamefifia kwa kuutamani wokovu wako, Na ahadi ya haki yako. Zaburi 119:123

My eyes fail looking for your salvation, For your righteous word.

Kama zilivyo rehema zako umtendee mtumishi wako, Na amri zako unifundishe. Zaburi 119:124

Deal with your servant according to your loving kindness. Teach me your statutes.

Mimi ni mtumishi wako, unifahamishe, Nipate kuzijua shuhuda zako. Zaburi 119:125

I am your servant. Give me understanding, That I may know your testimonies.

Wakati umewadia Bwana atende kazi; Kwa kuwa wameitangua sheria yako. Zaburi 119:126

It is time to act, Yahweh, For they break your law.

Ndiyo maana nimeyapenda maagizo yako, Kuliko dhahabu, naam, dhahabu iliyo safi. Zaburi 119:127

Therefore I love your commandments more than gold, Yes, more than pure gold.

Maana nayaona mausia yako yote kuwa ya adili, Kila njia ya uongo naichukia. Zaburi 119:128

Therefore I consider all of your precepts to be right. I hate every false way.

Shuhuda zako ni za ajabu, Ndiyo maana roho yangu imezishika. Zaburi 119:129

Your testimonies are wonderful, Therefore my soul keeps them.

Kufafanusha maneno yako kwatia nuru, Na kumfahamisha mjinga. Zaburi 119:130

The entrance of your words gives light. It gives understanding to the simple.

Nalifunua kinywa changu nikatweta, Maana naliyatamani maagizo yako. Zaburi 119:131

I opened my mouth wide and panted, For I longed for your commandments.

Unigeukie, unirehemu mimi, Kama iwahusuvyo walipendao jina lako. Zaburi 119:132

Turn to me, and have mercy on me, As you always do to those who love your name.

Uzielekeze hatua zangu kwa neno lako, Uovu usije ukanimiliki. Zaburi 119:133

Establish my footsteps in your word. Don't let any iniquity have dominion over me.

Unikomboe na dhuluma ya mwanadamu, Nipate kuyashika mausia yako. Zaburi 119:134

Redeem me from the oppression of man, So I will observe your precepts.

Umwangazie mtumishi wako uso wako, Na kunifundisha amri zako. Zaburi 119:135

Make your face shine on your servant. Teach me your statutes.

Macho yangu yachuruzika mito ya maji, Kwa sababu hawaitii sheria yako. Zaburi 119:136

Streams of tears run down my eyes, Because they don't observe your law.

Ee Bwana, Wewe ndiwe mwenye haki, Na hukumu zako ni za adili. Zaburi 119:137

You are righteous, Yahweh. Your judgments are upright.

Umeziagiza shuhuda zako kwa haki, Na kwa uaminifu mwingi. Zaburi 119:138

You have commanded your statutes in righteousness. They are fully trustworthy.

Juhudi yangu imeniangamiza, Maana watesi wangu wameyasahau maneno yako. Zaburi 119:139

My zeal wears me out, Because my enemies ignore your words.

Neno lako limesafika sana, Kwa hiyo mtumishi wako amelipenda. Zaburi 119:140

Your promises have been thoroughly tested, And your servant loves them.

Mimi ni mdogo, nadharauliwa, Lakini siyasahau mausia yako. Zaburi 119:141

I am small and despised. I don't forget your precepts.

Haki yako ni haki ya milele, Na sheria yako ni kweli. Zaburi 119:142

Your righteousness is an everlasting righteousness. Your law is truth.

Taabu na dhiki zimenipata, Maagizo yako ni furaha yangu. Zaburi 119:143

Trouble and anguish have taken hold of me. Your commandments are my delight.

Haki ya shuhuda zako ni ya milele, Unifahamishe, nami nitaishi. Zaburi 119:144

Your testimonies are righteous forever. Give me understanding, that I may live.

Nimeita kwa moyo wangu wote; Ee Bwana, uitike; Nitazishika amri zako. Zaburi 119:145

I have called with my whole heart. Answer me, Yahweh! I will keep your statutes.

Nimekuita Wewe, uniokoe, Nami nitazishika shuhuda zako. Zaburi 119:146

I have called to you. Save me! I will obey your statutes.

Kutangulia mapambazuko naliomba msaada, Naliyangojea maneno yako kwa tumaini. Zaburi 119:147

I rise before dawn and cry for help. I put my hope in your words.

Macho yangu yalitangulia makesha ya usiku, Ili kuitafakari ahadi yako. Zaburi 119:148

My eyes stay open through the night watches, That I might meditate on your word.

Uisikie sauti yangu sawasawa na fadhili zako, Ee Bwana, unihuishe sawasawa na hukumu yako. Zaburi 119:149

Hear my voice according to your loving kindness. Revive me, Yahweh, according to your ordinances.

Wanakaribia wanaonifuatia kwa chuki, Wamekwenda mbali na sheria yako. Zaburi 119:150

They draw near who follow after wickedness. They are far from your law.

Ee Bwana, Wewe U karibu, Na maagizo yako yote ni kweli. Zaburi 119:151

You are near, Yahweh. All your commandments are truth.

Tokea zamani nimejua kwa shuhuda zako, Ya kuwa umeziweka zikae milele. Zaburi 119:152

Of old I have known from your testimonies, That you have founded them forever.

Uyaangalie mateso yangu, uniokoe, Maana sikuisahau sheria yako. Zaburi 119:153

Consider my affliction, and deliver me, For I don't forget your law.

Unitetee na kunikomboa, Unihuishe sawasawa na ahadi yako. Zaburi 119:154

Plead my cause, and redeem me! Revive me according to your promise.

Wokovu u mbali na wasio haki, Kwa maana hawajifunzi amri zako. Zaburi 119:155

Salvation is far from the wicked, For they don't seek your statutes.

Ee Bwana, rehema zako ni nyingi, Unihuishe sawasawa na hukumu zako. Zaburi 119:156

Great are your tender mercies, Yahweh. Revive me according to your ordinances.

Wanaonifuatia na watesi wangu ni wengi, Lakini sikujiepusha na shuhuda zako. Zaburi 119:157

Many are my persecutors and my adversaries. I haven't swerved from your testimonies.

Nimewaona watendao uhaini nikachukizwa, Kwa sababu hawakulitii neno lako. Zaburi 119:158

I look at the faithless with loathing, Because they don't observe your word.

Uangalie niyapendavyo mausia yako, Ee Bwana, unihuishe sawasawa na fadhili zako. Zaburi 119:159

Consider how I love your precepts. Revive me, Yahweh, according to your loving kindness.

Jumla ya neno lako ni kweli, Na kila hukumu ya haki yako ni ya milele. Zaburi 119:160

All of your words are truth. Every one of your righteous ordinances endures forever.

Wakuu wameniudhi bure, Ila moyo wangu unayahofia maneno yako. Zaburi 119:161

Princes have persecuted me without a cause, But my heart stands in awe of your words.

Naifurahia ahadi yako, Kama apataye mateka mengi. Zaburi 119:162

I rejoice at your word, As one who finds great spoil.

Nimeuchukia uongo, umenikirihi, Sheria yako nimeipenda. Zaburi 119:163

I hate and abhor falsehood. I love your law.

Mara saba kila siku nakusifu, Kwa sababu ya hukumu za haki yako. Zaburi 119:164

Seven times a day, I praise you, Because of your righteous ordinances.

Wana amani nyingi waipendao sheria yako, Wala hawana la kuwakwaza. Zaburi 119:165

Those who love your law have great peace. Nothing causes them to stumble.

Ee Bwana, nimeungojea wokovu wako, Na maagizo yako nimeyatenda. Zaburi 119:166

I have hoped for your salvation, Yahweh. I have done your commandments.

Nafsi yangu imezishika shuhuda zako, Nami nazipenda mno. Zaburi 119:167

My soul has observed your testimonies. I love them exceedingly.

Nimeyashika mausia yako na shuhuda zako, Maana njia zangu zote zi mbele zako. Zaburi 119:168

I have obeyed your precepts and your testimonies, For all my ways are before you.

Ee Bwana, kilio changu na kikukaribie, Unifahamishe sawasawa na neno lako. Zaburi 119:169

Let my cry come before you, Yahweh. Give me understanding according to your word.

Dua yangu na ifike mbele zako, Uniponye sawasawa na ahadi yako. Zaburi 119:170

Let my supplication come before you. Deliver me according to your word.

Midomo yangu na itoe sifa, Kwa kuwa unanifundisha mausia yako. Zaburi 119:171

Let my lips utter praise, For you teach me your statutes.

Ulimi wangu na uiimbe ahadi yako, Maana maagizo yako yote ni ya haki. Zaburi 119:172

Let my tongue sing of your word, For all your commandments are righteousness.

Mkono wako na uwe tayari kunisaidia, Maana nimeyachagua mausia yako. Zaburi 119:173

Let your hand be ready to help me, For I have chosen your precepts.

Ee Bwana, nimeutamani wokovu wako, Na sheria yako ndiyo furaha yangu. Zaburi 119:174

I have longed for your salvation, Yahweh. Your law is my delight.

Nafsi yangu na iishi, ipate kukusifu, Na hukumu zako zinisaidie. Zaburi 119:175

Let my soul live, that I may praise you. Let your ordinances help me.

Nimetanga-tanga kama kondoo aliyepotea; Umtafute mtumishi wako; Kwa maana sikuyasahau maagizo yako. Zaburi 119:176

I have gone astray like a lost sheep. Seek your servant, for I don't forget your commandments.