Zaburi 83 Swahili & English

Listen/Download Audio
Zaburi 83 (Swahili) Psalms 83 (English)

Ee Mungu, usistarehe, Ee Mungu, usinyamae, wala usitulie. Zaburi 83:1

> God, don't keep silent. Don't keep silent, And don't be still, God.

Maana adui zako wanafanya ghasia, Nao wakuchukiao wameviinua vichwa vyao. Zaburi 83:2

For, behold, your enemies are stirred up. Those who hate you have lifted up their heads.

Juu ya watu wako wanafanya hila, Na kushauriana juu yao uliowaficha. Zaburi 83:3

They conspire with cunning against your people. They plot against your cherished ones.

Wamesema, Njoni, tuwakatilie mbali wasiwe taifa, Na jina la Israeli halitakumbukwa tena. Zaburi 83:4

"Come," they say, "and let's destroy them as a nation, That the name of Israel may be remembered no more."

Maana wanashauriana kwa moyo mmoja, Juu yako wanafanyana agano. Zaburi 83:5

For they have conspired together with one mind. They form an alliance against you.

Hema za Edomu, na Waishmaeli, Na Moabu, na Wahagari, Zaburi 83:6

The tents of Edom and the Ishmaelites; Moab, and the Hagrites;

Gebali, na Amoni, na Amaleki, Na Filisti, nao wanaokaa Tiro, Zaburi 83:7

Gebal, Ammon, and Amalek; Philistia with the inhabitants of Tyre;

Ashuri naye amepatana nao, Wamewasaidia wana wa Lutu. Zaburi 83:8

Assyria also is joined with them. They have helped the children of Lot. Selah.

Uwatende kama Midiani, kama Sisera, Kama Yabini, penye kijito Kishoni. Zaburi 83:9

Do to them as you did to Midian, As to Sisera, as to Jabin, at the river Kishon;

Ambao waliangamizwa Endori; Wakawa samadi juu ya nchi. Zaburi 83:10

Who perished at Endor, Who became as dung for the earth.

Uwafanye wakuu wao kama Orebu na Zeebu, Na masheki yao wote kama Zeba na Zalmuna. Zaburi 83:11

Make their nobles like Oreb and Zeeb; Yes, all their princes like Zebah and Zalmunna;

Ambao Walisema, Na tutamalaki makao ya Mungu. Zaburi 83:12

Who said, "Let us take possession Of God's pasturelands."

Ee Mungu, uwafanye kama mavumbi ya kisulisuli, Mithili ya makapi mbele ya upepo, Zaburi 83:13

My God, make them like tumbleweed; Like chaff before the wind.

Kama moto uteketezao msitu, Kama miali ya moto iiwashayo milima, Zaburi 83:14

As the fire that burns the forest, As the flame that sets the mountains on fire,

Ndivyo utakavyowafuatia kwa tufani yako, Na kuwafadhaisha kwa dhoruba yako. Zaburi 83:15

So pursue them with your tempest, And terrify them with your storm.

Uwajaze nyuso zao fedheha; Wakalitafute jina lako, Bwana. Zaburi 83:16

Fill their faces with confusion, That they may seek your name, Yahweh.

Waaibike, wafadhaike milele, Naam, watahayarike na kupotea. Zaburi 83:17

Let them be disappointed and dismayed forever. Yes, let them be confounded and perish;

Wajue ya kuwa Wewe, uitwaye jina lako YEHOVA, Ndiwe peke yako Uliye juu, juu ya nchi yote. Zaburi 83:18

That they may know that you alone, whose name is Yahweh, Are the Most High over all the earth.