BIBLIA TAKATIFU - SWAHILI BIBLE Agano Jipya na La Kale

Soma Biblia katika lugha ya kiswahili,maandiko kutoka Mwanzo hadi Ufunuo, New(Agano Jipya) na Agano la kale(Old Testament. Na tafsiri katika Lugha ya kiingereza kwa kila kifungu. Bible in Swahili language. english translation Complete Bible in King James Version,American Standard, Bible in Basic English, Darby English Bible,World English Bible and Young's Literal Translation and Swahili from Genesis to Revelation. Swahili Bible SUV.

BOOK

Mwanzo
Genesis
Kutoka
Exodus
Mambo ya Walawi
Leviticus
Hesabu
Numbers
Kumbukumbu la Torati
Deuteronomy
Yoshua
Joshua
Waamuzi
Judges
Ruthu
Ruth
1 Samweli
1st Samuel
2 Samweli
2nd Samuel
1 Wafalme
1st Kings
2 Wafalme
2nd Kings
1 Mambo ya Nyakati
1st Chronicles
2 Mambo ya Nyakati
2nd Chronicles
Ezra
Ezra
Nehemia
Nehemiah
Esta
Esther
Ayabu
Job
Zaburi
Psalms
Mithali
Proverbs
Mhubiri
Ecclesiastes
Wimbo Ulio Bora
Song Of Songs
Isaya
Isaiah
Yeremia
Jeremiah
Maombolezo
Lamentations
Ezekieli
Ezekiel
Danieli
Daniel
Hosea
Hosea
Yoeli
Joel
Amosi
Amos
Obadia
Obadiah
Yona
Jonah
Mika
Micah
Nahumu
Nahum
Habakuki
Habakkuk
Sefania
Zephaniah
Hagai
Haggai
Zekaria
Zechariah
Malaki
Malachi
Mathayo
Matthew
Marko
Mark
Luka
Luke
Yohana
John
Matendo ya Mitume
Acts
Warumi
Romans
1 Wakorintho
1st Corinthians
2 Wakorintho
2nd Corinthians
Wagalatia
Galatians
Waefeso
Ephesians
Wafilipi
Philippians
Wakolosai
Colossians
1 Wathesalonike
1st Thessalonians
2 Wathesalonike
2dThessalonians
1 Timotheo
1st Timothy
2 Timotheo
2nd Timothy
Tito
Titus
Filemoni
Philemon
Waebrania
Hebrews
Yakobo
James
1 Petro
1st Peter
2 Petro
2nd Peter
1 Yohana
1st John
2 Yohana
2nd John
3 Yohana
3rd John
Yuda
jUde
Ufunuo wa Yohana
Revelation