Zaburi 106 Swahili & English

Listen/Download Audio
Zaburi 106 (Swahili) Psalms 106 (English)

Haleluya. Mshukuruni Bwana kwa kuwa ni mwema, Kwa maana fadhili zake ni za milele. Zaburi 106:1

Praise Yahweh! Give thanks to Yahweh, for he is good, For his loving kindness endures forever.

Nani awezaye kuyanena matendo makuu ya Bwana, Kuzihubiri sifa zake zote? Zaburi 106:2

Who can utter the mighty acts of Yahweh, Or fully declare all his praise?

Heri washikao hukumu, Na kutenda haki sikuzote. Zaburi 106:3

Blessed are those who keep justice. Blessed is one who does what is right at all times.

Ee Bwana, unikumbuke mimi, Kwa kibali uliyo nayo kwa watu wako. Unijilie kwa wokovu wako, Zaburi 106:4

Remember me, Yahweh, with the favor that you show to your people. Visit me with your salvation,

Ili niuone wema wa wateule wako. Nipate kuifurahia furaha ya taifa lako, Na kujisifu pamoja na watu wako. Zaburi 106:5

That I may see the prosperity of your chosen, That I may rejoice in the gladness of your nation, That I may glory with your inheritance.

Tumetenda dhambi pamoja na baba zetu, Tumetenda maovu, tumefanya ubaya. Zaburi 106:6

We have sinned with our fathers. We have committed iniquity. We have done wickedly.

Baba zetu katika Misri Hawakufikiri matendo yako ya ajabu; Hawakukumbuka wingi wa fadhili zako; Wakaasi penye bahari, bahari ya Shamu. Zaburi 106:7

Our fathers didn't understand your wonders in Egypt. They didn't remember the multitude of your loving kindnesses, But were rebellious at the sea, even at the Red Sea.

Lakini akawaokoa kwa ajili ya jina lake, Ayadhihirishe matendo yake makuu. Zaburi 106:8

Nevertheless he saved them for his name's sake, That he might make his mighty power known.

Akaikemea bahari ya Shamu ikakauka, Akawaongoza vilindini kana kwamba ni uwanda. Zaburi 106:9

He rebuked the Red Sea also, and it was dried up; So he led them through the depths, as through a desert.

Akawaokoa na mkono wa mtu aliyewachukia, Na kuwakomboa na mkono wa adui zao. Zaburi 106:10

He saved them from the hand of him who hated them, And redeemed them from the hand of the enemy.

Maji yakawafunika watesi wao, Hakusalia hata mmoja wao. Zaburi 106:11

The waters covered their adversaries. There was not one of them left.

Ndipo walipoyaamini maneno yake, Waliziimba sifa zake. Zaburi 106:12

Then they believed his words. They sang his praise.

Wakayasahau matendo yake kwa haraka, Hawakulingojea shauri lake. Zaburi 106:13

They soon forgot his works. They didn't wait for his counsel,

Bali walitamani sana jangwani, Wakamjaribu Mungu nyikani. Zaburi 106:14

But gave in to craving in the desert, And tested God in the wasteland.

Akawapa walichomtaka, Akawakondesha roho zao. Zaburi 106:15

He gave them their request, But sent leanness into their soul.

Wakamhusudu Musa matuoni, Na Haruni, mtakatifu wa Bwana. Zaburi 106:16

They envied Moses also in the camp, And Aaron, Yahweh's saint.

Nchi ikapasuka ikammeza Dathani, Ikaufunika mkutano wa Abiramu. Zaburi 106:17

The earth opened and swallowed up Dathan, And covered the company of Abiram.

Moto ukawaka katika mkutano wao, Miali yake ikawateketeza wabaya. Zaburi 106:18

A fire was kindled in their company. The flame burned up the wicked.

Walifanya ndama huko Horebu, Wakaisujudia sanamu ya kuyeyuka. Zaburi 106:19

They made a calf in Horeb, And worshiped a molten image.

Wakaubadili utukufu wao Kuwa mfano wa ng'ombe mla majani. Zaburi 106:20

Thus they exchanged their glory For an image of a bull that eats grass.

Wakamsahau Mungu, mwokozi wao, Aliyetenda makuu katika Misri. Zaburi 106:21

They forgot God, their Savior, Who had done great things in Egypt,

Matendo ya ajabu katika nchi ya Hamu, Mambo ya kutisha penye bahari ya Shamu. Zaburi 106:22

Wondrous works in the land of Ham, And awesome things by the Red Sea.

Akasema ya kuwa atawaangamiza Kama Musa, mteule wake, asingalisimama, Mbele zake kama mahali palipobomoka, Ili aigeuze hasira yake asije akawaharibu. Zaburi 106:23

Therefore he said that he would destroy them, Had Moses, his chosen, not stood before him in the breach, To turn away his wrath, so that he wouldn't destroy them.

Wakaidharau nchi ile ya kupendeza, Wala hawakuliamini neno lake. Zaburi 106:24

Yes, they despised the pleasant land. They didn't believe his word,

Bali wakanung'unika hemani mwao, Wala hawakuisikiliza sauti ya Bwana. Zaburi 106:25

But murmured in their tents, And didn't listen to Yahweh's voice.

Ndipo alipowainulia mkono wake, Ya kuwa atawaangamiza jangwani, Zaburi 106:26

Therefore he swore to them That he would overthrow them in the wilderness,

Na kuwatawanya wazao wao kati ya mataifa, Na kuwatapanya katika nchi mbali. Zaburi 106:27

That he would overthrow their seed among the nations, And scatter them in the lands.

Wakajiambatiza na Baal-Peori, Wakazila dhabihu za wafu. Zaburi 106:28

They joined themselves also to Baal Peor, And ate the sacrifices of the dead.

Wakamkasirisha kwa matendo yao; Tauni ikawashambulia. Zaburi 106:29

Thus they provoked him to anger with their deeds. The plague broke in on them.

Ndipo Finehasi akasimama akafanya hukumu; Tauni ikazuiliwa. Zaburi 106:30

Then Phinehas stood up, and executed judgment, So the plague was stopped.

Akahesabiwa kuwa ana haki Kizazi baada ya kizazi hata milele. Zaburi 106:31

That was credited to him for righteousness, For all generations to come.

Wakamghadhibisha penye maji ya Meriba, Hasara ikampata Musa kwa ajili yao, Zaburi 106:32

They angered him also at the waters of Meribah, So that Moses was troubled for their sakes;

Kwa sababu waliiasi roho yake, Akasema yasiyofaa kwa midomo yake. Zaburi 106:33

Because they were rebellious against his spirit, He spoke rashly with his lips.

Hawakuwaharibu watu wa nchi Kama Bwana alivyowaambia; Zaburi 106:34

They didn't destroy the peoples, As Yahweh commanded them,

Bali walijichanganya na mataifa, Wakajifunza matendo yao. Zaburi 106:35

But mixed themselves with the nations, And learned their works.

Wakazitumikia sanamu zao, Nazo zikawa mtego kwao. Zaburi 106:36

They served their idols, Which became a snare to them.

Naam, walitoa wana wao na binti zao Kuwa dhabihu kwa mashetani. Zaburi 106:37

Yes, they sacrificed their sons and their daughters to demons.

Wakamwaga damu isiyo na hatia, Damu ya wana wao na binti zao, Waliowatoa dhabihu kwa sanamu za Kanaani; Nchi ikatiwa unajisi kwa damu. Zaburi 106:38

They shed innocent blood, Even the blood of their sons and of their daughters, Whom they sacrificed to the idols of Canaan. The land was polluted with blood.

Ndivyo walivyotiwa uchafu kwa kazi zao, Wakafanya uasherati kwa matendo yao. Zaburi 106:39

Thus were they defiled with their works, And prostituted themselves in their deeds.

Hasira ya Bwana ikawaka juu ya watu wake, Akauchukia urithi wake. Zaburi 106:40

Therefore Yahweh burned with anger against his people. He abhorred his inheritance.

Akawatia mikononi mwa mataifa, Nao waliowachukia wakawatawala. Zaburi 106:41

He gave them into the hand of the nations. Those who hated them ruled over them.

Adui zao wakawaonea, Wakatiishwa chini ya mkono wao. Zaburi 106:42

Their enemies also oppressed them. They were brought into subjection under their hand.

Mara nyingi aliwaponya, Bali walikuwa wakimwasi kwa mashauri yao, Wakadhilika katika uovu wao. Zaburi 106:43

Many times he delivered them, But they were rebellious in their counsel, And were brought low in their iniquity.

Lakini aliyaangalia mateso yao, Aliposikia kilio chao. Zaburi 106:44

Nevertheless he regarded their distress, When he heard their cry.

Akawakumbukia agano lake; Akawahurumia kwa wingi wa fadhili zake; Zaburi 106:45

He remembered for them his covenant, And repented according to the multitude of his loving kindnesses.

Akawajalia kuhurumiwa Na watu wote waliowateka. Zaburi 106:46

He made them also to be pitied By all those who carried them captive.

Ee Bwana, Mungu wetu, utuokoe, Utukusanye kwa kututoa katika mataifa, Tulishukuru jina lako takatifu, Tuzifanyie shangwe sifa zako. Zaburi 106:47

Save us, Yahweh, our God, Gather us from among the nations, To give thanks to your holy name, To triumph in your praise!

Na ahimidiwe Bwana, Mungu wa Israeli, Tangu milele hata milele. Watu wote na waseme, Amina. Haleluya. Zaburi 106:48

Blessed be Yahweh, the God of Israel, From everlasting even to everlasting! Let all the people say, "Amen." Praise Yah!