1 Mambo ya Nyakati 2 Swahili & English

1 Mambo ya Nyakati 2 (Swahili) 1st Chronicles 2 (English)

Hawa ndio wana wa Israeli; Reubeni, na Simeoni, na Lawi, na Yuda, na Isakari, na Zabuloni; 1 Mambo ya Nyakati 2:1

These are the sons of Israel: Reuben, Simeon, Levi, and Judah, Issachar, and Zebulun,

na Dani, na Yusufu, na Benyamini, na Naftali, na Gadi, na Asheri. 1 Mambo ya Nyakati 2:2

Dan, Joseph, and Benjamin, Naphtali, Gad, and Asher.

Wana wa Yuda; Eri, na Onani, na Shela; ambao hao watatu alizaliwa na binti Shua, Mkanaani. Naye Eri, mzaliwa wa kwanza wa Yuda, alikuwa mbaya machoni pa Bwana; naye akamwua. 1 Mambo ya Nyakati 2:3

The sons of Judah: Er, and Onan, and Shelah; which three were born to him of Shua's daughter the Canaanitess. Er, Judah's firstborn, was wicked in the sight of Yahweh; and he killed him.

Na Tamari, mkwewe, akamzalia Peresi, na Zera. Wana wote wa Yuda ni watano. 1 Mambo ya Nyakati 2:4

Tamar his daughter-in-law bore him Perez and Zerah. All the sons of Judah were five.

Wana wa Peresi; Hesroni, na Hamuli. 1 Mambo ya Nyakati 2:5

The sons of Perez: Hezron, and Hamul.

Na wana wa Zera; Zabdi, na Ethani, na Hemani, na Kalkoli, na Darda; hao wote ni watano. 1 Mambo ya Nyakati 2:6

The sons of Zerah: Zimri, and Ethan, and Heman, and Calcol, and Dara; five of them in all.

Na wana wa Karmi; Akani, yule mwenye kutaabisha Israeli, aliyekosa katika kitu kilichowekwa wakfu. 1 Mambo ya Nyakati 2:7

The sons of Carmi: Achar, the troubler of Israel, who committed a trespass in the devoted thing.

Na wana wa Ethani; Azaria. 1 Mambo ya Nyakati 2:8

The sons of Ethan: Azariah.

Tena wana wa Hesroni aliozaliwa; Yerameeli, na Ramu, na Kalebu. 1 Mambo ya Nyakati 2:9

The sons also of Hezron, who were born to him: Jerahmeel, and Ram, and Chelubai.

Na Ramu akamzaa Aminadabu; na Aminadabu akamzaa Nashoni, mkuu wa wana wa Yuda; 1 Mambo ya Nyakati 2:10

Ram became the father of Amminadab, and Amminadab became the father of Nahshon, prince of the children of Judah;

na Nashoni akamzaa Salmoni; na Salmoni akamzaa Boazi; 1 Mambo ya Nyakati 2:11

and Nahshon became the father of Salma, and Salma became the father of Boaz,

na Boazi akamzaa Obedi; na Obedi akamzaa Yese; 1 Mambo ya Nyakati 2:12

and Boaz became the father of Obed, and Obed became the father of Jesse;

na Yese akamzaa Eliabu, mzaliwa wake wa kwanza, na wa pili Abinadabu, na wa tatu Shama; 1 Mambo ya Nyakati 2:13

and Jesse became the father of his firstborn Eliab, and Abinadab the second, and Shimea the third,

na wa nne Nethaneli, na wa tano Radai; 1 Mambo ya Nyakati 2:14

Nethanel the fourth, Raddai the fifth,

na wa sita Ozemu, na wa saba Daudi; 1 Mambo ya Nyakati 2:15

Ozem the sixth, David the seventh;

na maumbu yao ni Seruya, na Abigaili. Na wana wa Seruya walikuwa, Abishai, na Yoabu, na Asaheli; hao watatu. 1 Mambo ya Nyakati 2:16

and their sisters were Zeruiah and Abigail. The sons of Zeruiah: Abishai, and Joab, and Asahel, three.

Na Abigaili akamzaa Amasa; na babaye Amasa ni Yetheri, Mwishmaeli. 1 Mambo ya Nyakati 2:17

Abigail bore Amasa; and the father of Amasa was Jether the Ishmaelite.

Basi Kalebu, mwana wa Hesroni, akazaliwa wana na mkewe Azubu, na Yeriothi, na hawa ndio wanawe wa kiume; Yesheri, na Shobabu, na Ardoni. 1 Mambo ya Nyakati 2:18

Caleb the son of Hezron became the father of [children] of Azubah [his] wife, and of Jerioth; and these were her sons: Jesher, and Shobab, and Ardon.

Akafa Azuba, naye Kalebu akamtwaa Efrathi, aliyemzalia Huri. 1 Mambo ya Nyakati 2:19

Azubah died, and Caleb took to him Ephrath, who bore him Hur.

Naye Huri akamzaa Uri; na Uri akamzaa Besaleli. 1 Mambo ya Nyakati 2:20

Hur became the father of Uri, and Uri became the father of Bezalel.

Na baadaye Hesroni akamwingilia binti wa Makiri, babaye Gileadi; ambaye alimtwaa alipokuwa mwenye miaka sitini; naye akamzalia Segubu. 1 Mambo ya Nyakati 2:21

Afterward Hezron went in to the daughter of Machir the father of Gilead, whom he took [as wife] when he was sixty years old; and she bore him Segub.

Na Segubu akamzaa Yairi, aliyekuwa mwenye miji ishirini na mitatu katika nchi ya Gileadi. 1 Mambo ya Nyakati 2:22

Segub became the father of Jair, who had twenty-three cities in the land of Gilead.

Na Geshuri na Aramu wakawapokonya miji ya Yairi, pamoja na Kenathi na miji yake, jumla yote miji sitini. Hao wote ni wana wa Makiri, babaye Gileadi. 1 Mambo ya Nyakati 2:23

Geshur and Aram took the towns of Jair from them, with Kenath, and the villages of it, even sixty cities. All these were the sons of Machir the father of Gilead.

Tena, baada ya kufa kwake Hesroni huko Kalebu-Efrata, ndipo Abia, mkewe Hesroni, alipomzalia Ashuri, babaye Teboa. 1 Mambo ya Nyakati 2:24

After that Hezron was dead in Caleb Ephrathah, then Abijah Hezron's wife bore him Ashhur the father of Tekoa.

Na wana wa Yerameeli, mzaliwa wa kwanza wa Hesroni, walikuwa Ramu, mzaliwa wa kwanza, na Buna, na Oreni, na Ozemu; kwa Ahiya. 1 Mambo ya Nyakati 2:25

The sons of Jerahmeel the firstborn of Hezron were Ram the firstborn, and Bunah, and Oren, and Ozem, Ahijah.

Naye Yerameeli alikuwa na mke mwingine, jina lake Atara; yeye alikuwa mamaye Onamu. 1 Mambo ya Nyakati 2:26

Jerahmeel had another wife, whose name was Atarah; she was the mother of Onam.

Na wana wa Ramu, mzaliwa wa kwanza wa Yerameeli, walikuwa Maasi, na Yamini, na Ekeri. 1 Mambo ya Nyakati 2:27

The sons of Ram the firstborn of Jerahmeel were Maaz, and Jamin, and Eker.

Na wana wa Onamu walikuwa Shamai, na Yada; na wana wa Shamai; Nadabu, na Abishuri. 1 Mambo ya Nyakati 2:28

The sons of Onam were Shammai, and Jada. The sons of Shammai: Nadab, and Abishur.

Na mkewe Abishuri aliitwa jina lake Abihaili; naye akamzalia Abani, na Molidi. 1 Mambo ya Nyakati 2:29

The name of the wife of Abishur was Abihail; and she bore him Ahban, and Molid.

Na wana wa Nadabu; Seledi, na Apaimu; walakini Seledi alikufa hana watoto. 1 Mambo ya Nyakati 2:30

The sons of Nadab: Seled, and Appaim; but Seled died without children.

Na wana wa Apaimu; Ishi. Na wana wa Ishi; Sheshani. Na wana wa Sheshani; Alai. 1 Mambo ya Nyakati 2:31

The sons of Appaim: Ishi. The sons of Ishi: Sheshan. The sons of Sheshan: Ahlai.

Na wana wa Yada, nduguye Shamai; Yetheri, na Yonathani; naye Yetheri akafa hana watoto. 1 Mambo ya Nyakati 2:32

The sons of Jada the brother of Shammai: Jether, and Jonathan; and Jether died without children.

Na wana wa Yonathani; Pelethi, na Zaza. Hao ndio wana wa Yerameeli. 1 Mambo ya Nyakati 2:33

The sons of Jonathan: Peleth, and Zaza. These were the sons of Jerahmeel.

Basi huyo Sheshani alikuwa hana wana wa kiume, ila binti. Naye Sheshani alikuwa na mtumwa, Mmisri, jina lake akiitwa Yarha. 1 Mambo ya Nyakati 2:34

Now Sheshan had no sons, but daughters. Sheshan had a servant, an Egyptian, whose name was Jarha.

Basi akamwoza binti yake aolewe na Yarha, mtumwa wake; naye akamzalia Atai. 1 Mambo ya Nyakati 2:35

Sheshan gave his daughter to Jarha his servant as wife; and she bore him Attai.

Na Atai akamzaa Nathani; na Nathani akamzaa Zabadi; 1 Mambo ya Nyakati 2:36

Attai became the father of Nathan, and Nathan became the father of Zabad,

na Zabadi akamzaa Eflali; na Eflali akamzaa Obedi; 1 Mambo ya Nyakati 2:37

and Zabad became the father of Ephlal, and Ephlal became the father of Obed,

na Obedi akamzaa Yehu; na Yehu akamzaa Azaria; 1 Mambo ya Nyakati 2:38

and Obed became the father of Jehu, and Jehu became the father of Azariah,

na Azaria akamzaa Helesi; na Helesi akamzaa Eleasa 1 Mambo ya Nyakati 2:39

and Azariah became the father of Helez, and Helez became the father of Eleasah,

na Eleasa akamzaa Sismai; na Sismai akamzaa Shalumu; 1 Mambo ya Nyakati 2:40

and Eleasah became the father of Sismai, and Sismai became the father of Shallum,

na Shalumu akamzaa Yekamia; na Yekamia akamzaa Elishama. 1 Mambo ya Nyakati 2:41

and Shallum became the father of Jekamiah, and Jekamiah became the father of Elishama.

Na wana wa Kalebu, nduguye Yerameeli, walikuwa Mesha, mzaliwa wake wa kwanza, aliyekuwa babaye Zifu; na wana wa Maresha, babaye Hebroni. 1 Mambo ya Nyakati 2:42

The sons of Caleb the brother of Jerahmeel were Mesha his firstborn, who was the father of Ziph; and the sons of Mareshah the father of Hebron.

Na wana wa Hebroni; Kora, na Tapua, na Rekemu, na Shema. 1 Mambo ya Nyakati 2:43

The sons of Hebron: Korah, and Tappuah, and Rekem, and Shema.

Naye Shema akamzaa Rahamu, babaye Yorkeamu; na Rekemu akamzaa Shamai. 1 Mambo ya Nyakati 2:44

Shema became the father of Raham, the father of Jorkeam; and Rekem became the father of Shammai.

Na mwana wake Shamai alikuwa Maoni; na Maoni alikuwa babaye Bethsuri. 1 Mambo ya Nyakati 2:45

The son of Shammai was Maon; and Maon was the father of Beth Zur.

Naye Efa, suria yake Kalebu, alimzaa Harani, na Mosa, na Gazezi; naye Harani akamzaa Gazezi. 1 Mambo ya Nyakati 2:46

Ephah, Caleb's concubine, bore Haran, and Moza, and Gazez; and Haran became the father of Gazez.

Na wana wa Yadai; Regemu, na Yothamu, na Geshani, na Peleti, na Efa, na Shaafu. 1 Mambo ya Nyakati 2:47

The sons of Jahdai: Regem, and Jothan, and Geshan, and Pelet, and Ephah, and Shaaph.

Naye Maaka, suria yake Kalebu, akamzalia Sheberi, na Tirhana. 1 Mambo ya Nyakati 2:48

Maacah, Caleb's concubine, bore Sheber and Tirhanah.

Tena akamzaa Shaafu, babaye Madmana; na Sheva babaye Makbena; na babaye Gibea; naye binti Kalebu alikuwa Aksa. 1 Mambo ya Nyakati 2:49

She bore also Shaaph the father of Madmannah, Sheva the father of Machbena, and the father of Gibea; and the daughter of Caleb was Achsah.

Hao walikuwa wana wa Kalebu. Wana wa Huri, mzaliwa wa kwanza wa Efrathi; Shobali, babaye Kiriath-Yearimu; 1 Mambo ya Nyakati 2:50

These were the sons of Caleb, the son of Hur, the firstborn of Ephrathah: Shobal the father of Kiriath Jearim,

Salma, babaye Bethlehemu; na Harefu, babaye Beth-gaderi. 1 Mambo ya Nyakati 2:51

Salma the father of Bethlehem, Hareph the father of Beth Gader.

Naye Shobali, babaye Kiriath-Yearimu, alikuwa na wana; Haroe, na nusu ya Wamenuhothi. 1 Mambo ya Nyakati 2:52

Shobal the father of Kiriath Jearim had sons: Haroeh, half of the Menuhoth.

Na jamaa za Kiriath-Yearimu; Waithri, na Waputhi, na Washumathi, na Wamishrai; katika hao walitoka Wasorathi, na Waeshtaoli. 1 Mambo ya Nyakati 2:53

The families of Kiriath Jearim: The Ithrites, and the Puthites, and the Shumathites, and the Mishraites; of them came the Zorathites and the Eshtaolites.

Na wana wa Salma; Bethlehemu, na Wanetofathi, Atroth-beth-Yoabu, na nusu ya Wamenuhothi, na Wazori. 1 Mambo ya Nyakati 2:54

The sons of Salma: Bethlehem, and the Netophathites, Atroth Beth Joab, and half of the Manahathites, the Zorites.

Na jamaa za waandishi waliokaa Yabesi; Watirathi, na Washimeathi, na Wasukathi. Hao ndio Wakeni, waliotoka kwake Hamathi, babaye mbari ya Rekabu. 1 Mambo ya Nyakati 2:55

The families of scribes who lived at Jabez: the Tirathites, the Shimeathites, the Sucathites. These are the Kenites who came of Hammath, the father of the house of Rechab.
US