1 Mambo ya Nyakati 14 Swahili & English

Listen/Download Audio
1 Mambo ya Nyakati 14 (Swahili) 1st Chronicles 14 (English)

Naye Hiramu, mfalme wa Tiro, akatuma wajumbe kwa Daudi, akampelekea na mierezi, na waashi, na maseremala, ili wamjengee nyumba. 1 Mambo ya Nyakati 14:1

Hiram king of Tyre sent messengers to David, and cedar trees, and masons, and carpenters, to build him a house.

Daudi akajua ya kwamba Bwana amemweka imara ili amiliki juu ya Israeli, kwa kuwa milki yake imeinuka kwa ajili ya watu wake Israeli. 1 Mambo ya Nyakati 14:2

David perceived that Yahweh had established him king over Israel; for his kingdom was exalted on high, for his people Israel's sake.

Tena Daudi akazidi kuoa wake huko Yerusalemu; akazidi Daudi kuzaa wana na binti. 1 Mambo ya Nyakati 14:3

David took more wives at Jerusalem; and David became the father of more sons and daughters.

Na haya ndiyo majina ya watoto aliozaliwa huko Yerusalemu; Shamua, na Shobabu, na Nathani, na Sulemani; 1 Mambo ya Nyakati 14:4

These are the names of the children whom he had in Jerusalem: Shammua, and Shobab, Nathan, and Solomon,

na Ibhari, na Elishua, na Elpeleti; 1 Mambo ya Nyakati 14:5

and Ibhar, and Elishua, and Elpelet,

na Noga, na Nefegi, na Yafia; 1 Mambo ya Nyakati 14:6

and Nogah, and Nepheg, and Japhia,

na Elishama, na Eliada, na Elifeleti. 1 Mambo ya Nyakati 14:7

and Elishama, and Beeliada, and Eliphelet.

Na waliposikia hao Wafilisti ya kwamba Daudi ametiwa mafuta ili awe mfalme juu ya Israeli wote, Wafilisti wote wakapanda kumtafuta Daudi; naye Daudi akasikia, akatoka nje kupigana nao. 1 Mambo ya Nyakati 14:8

When the Philistines heard that David was anointed king over all Israel, all the Philistines went up to seek David: and David heard of it, and went out against them.

Basi hao Wafilisti walikuwa wamekuja na kuteka nyara katika bonde la Warefai. 1 Mambo ya Nyakati 14:9

Now the Philistines had come and made a raid in the valley of Rephaim.

Daudi akamwuliza Mungu, kusema, Je! Nipande juu ya Wafilisti! Utawatia mikononi mwangu? Naye Bwana akamwambia, Panda; kwa kuwa nitawatia mikononi mwako. 1 Mambo ya Nyakati 14:10

David inquired of God, saying, Shall I go up against the Philistines? and will you deliver them into my hand? Yahweh said to him, Go up; for I will deliver them into your hand.

Basi wakapanda mpaka Baal-perasimu, Daudi naye akawapiga huko; Daudi akasema, Bwana amewafurikia adui zangu kwa mkono wangu, kama mafuriko ya maji. Basi wakapaita mahali pale jina lake Baal-perasimu. 1 Mambo ya Nyakati 14:11

So they came up to Baal Perazim, and David struck them there; and David said, God has broken my enemies by my hand, like the breach of waters. Therefore they called the name of that place Baal Perazim.

Nao wakaiacha miungu yao huko; naye Daudi akaamuru, ikateketezwa kwa moto. 1 Mambo ya Nyakati 14:12

They left their gods there; and David gave commandment, and they were burned with fire.

Lakini hao Wafilisti wakateka nyara tena mara ya pili bondeni. 1 Mambo ya Nyakati 14:13

The Philistines yet again made a raid in the valley.

Na Daudi akamwuliza Mungu tena; naye Mungu akamwambia, Hutapanda kuwafuata; uwageukie mbali, ukawajie huko kuielekea miforsadi. 1 Mambo ya Nyakati 14:14

David inquired again of God; and God said to him, You shall not go up after them: turn away from them, and come on them over against the mulberry trees.

Kisha itakuwa utakapoisikia sauti ya kwenda katika vilele vya miforsadi, ndipo utakapokwenda nje vitani; kwa maana ndipo Mungu ametoka mbele yako, awapige jeshi la Wafilisti. 1 Mambo ya Nyakati 14:15

It shall be, when you hear the sound of marching in the tops of the mulberry trees, that then you shall go out to battle; for God is gone out before you to strike the host of the Philistines.

Daudi akafanya kama vile Mungu alivyomwamuru; wakawapiga jeshi la Wafilisti toka Geba mpaka Gezeri. 1 Mambo ya Nyakati 14:16

David did as God commanded him: and they struck the host of the Philistines from Gibeon even to Gezer.

Sifa za Daudi zikafika nchi zote; naye Bwana akawaletea mataifa yote hofu yake. 1 Mambo ya Nyakati 14:17

The fame of David went out into all lands; and Yahweh brought the fear of him on all nations.