1 Mambo ya Nyakati 4 Swahili & English

Listen/Download Audio
1 Mambo ya Nyakati 4 (Swahili) 1st Chronicles 4 (English)

Wana wa Yuda; Peresi, na Hesroni, na Karmi, na Huri, na Shobali. 1 Mambo ya Nyakati 4:1

The sons of Judah: Perez, Hezron, and Carmi, and Hur, and Shobal.

Na Reaya, mwana wa Shobali, akamzaa Yahathi; na Yahathi akawazaa Ahumai, na Lahadi. Hizo ndizo jamaa za Wasorathi. 1 Mambo ya Nyakati 4:2

Reaiah the son of Shobal became the father of Jahath; and Jahath became the father of Ahumai and Lahad. These are the families of the Zorathites.

Na hawa ndio wana wa babaye Etamu; Yezreeli, na Ishma, na Idbashi; na umbu lao aliitwa jina lake Haselelponi; 1 Mambo ya Nyakati 4:3

These were [the sons of] the father of Etam: Jezreel, and Ishma, and Idbash; and the name of their sister was Hazzelelponi;

na Penueli, babaye Gedori, na Ezeri, babaye Husha. Hao ndio wana wa Huri, mzaliwa wa kwanza wa Efrathi, babaye Bethlehemu. 1 Mambo ya Nyakati 4:4

and Penuel the father of Gedor, and Ezer the father of Hushah. These are the sons of Hur, the firstborn of Ephrathah, the father of Bethlehem.

Naye Ashuri, babaye Tekoa, alikuwa na wake wawili, Hela na Naara. 1 Mambo ya Nyakati 4:5

Ashhur the father of Tekoa had two wives, Helah and Naarah.

Naye Naara akamzalia Ahuzamu, na Heferi, na Temeni, na Ahashtari. Hao ndio wana wa Naara. 1 Mambo ya Nyakati 4:6

Naarah bore him Ahuzzam, and Hepher, and Temeni, and Haahashtari. These were the sons of Naarah.

Na wana wa Hela walikuwa Serethi, na Ishari, na Ethnani. 1 Mambo ya Nyakati 4:7

The sons of Helah were Zereth, Izhar, and Ethnan.

Na Hakosi akawazaa Anubu, na Sobeba, na jamaa za Aharheli, mwana wa Harumu. 1 Mambo ya Nyakati 4:8

Hakkoz became the father of Anub, and Zobebah, and the families of Aharhel the son of Harum.

Naye Yabesi alikuwa mwenye heshima kuliko nduguze; na mamaye akamwita jina lake Yabesi, akisema, Ni kwa sababu nalimzaa kwa huzuni. 1 Mambo ya Nyakati 4:9

Jabez was more honorable than his brothers: and his mother named him Jabez, saying, Because I bore him with sorrow.

Huyo Yabesi akamlingana Mungu wa Israeli, akisema, Lau kwamba ungenibarikia kweli kweli, na kunizidishia hozi yangu, na mkono wako ungekuwa pamoja nami, nawe ungenilinda na uovu, ili usiwe kwa huzuni yangu! Naye Mungu akamjalia hayo aliyoyaomba. 1 Mambo ya Nyakati 4:10

Jabez called on the God of Israel, saying, Oh that you would bless me indeed, and enlarge my border, and that your hand might be with me, and that you would keep me from evil, that it not be to my sorrow! God granted him that which he requested.

Naye Kelubu, nduguye Shuha, akamzaa Mehiri, aliyekuwa babaye Eshtoni. 1 Mambo ya Nyakati 4:11

Chelub the brother of Shuhah became the father of Mehir, who was the father of Eshton.

Na Eshtoni akamzaa Beth-Rafa, na Pasea, na Tehina, babaye Ir-nahashi. Hao ni watu wa Reka. 1 Mambo ya Nyakati 4:12

Eshton became the father of Beth Rapha, and Paseah, and Tehinnah the father of Ir Nahash. These are the men of Recah.

Na wana wa Kenazi; Othnieli, na Seraya; na wana wa Othnieli; Hathathi. 1 Mambo ya Nyakati 4:13

The sons of Kenaz: Othniel, and Seraiah. The sons of Othniel: Hathath.

Na Meonothai akamzaa Ofra; na Seraya akamzaa Yoabu, babaye bonde la Wakarashi; kwani hao walikuwa mafundi. 1 Mambo ya Nyakati 4:14

Meonothai became the father of Ophrah: and Seraiah became the father of Joab the father of Ge Harashim; for they were craftsmen.

Na wana wa Kalebu, mwana wa Yefune; Iru, na Ela, na Naamu; na wana wa Ela; na Kenazi. 1 Mambo ya Nyakati 4:15

The sons of Caleb the son of Jephunneh: Iru, Elah, and Naam; and the sons of Elah; and Kenaz.

Na wana wa Yehaleleli; Zifu, na Zifa, na Tiria, na Asareli. 1 Mambo ya Nyakati 4:16

The sons of Jehallelel: Ziph, and Ziphah, Tiria, and Asarel.

Na wana wa Ezrahi; Yetheri, na Meredi, na Eferi, na Yaloni; na Miriamu akamzalia na Shamai, na Ishba, babaye Eshtemoa. 1 Mambo ya Nyakati 4:17

The sons of Ezrah: Jether, and Mered, and Epher, and Jalon; and she bore Miriam, and Shammai, and Ishbah the father of Eshtemoa.

Na mkewe Myahudi akawazaa Yeredi, babaye Gedori, na Heberi, babaye Soko, na Yekuthieli, babaye Zanoa. Na hawa ndio wana wa Bithia, binti Farao, ambaye Meredi alimwoa. 1 Mambo ya Nyakati 4:18

His wife the Jewess bore Jered the father of Gedor, and Heber the father of Soco, and Jekuthiel the father of Zanoah. These are the sons of Bithiah the daughter of Pharaoh, whom Mered took.

Na wana wa mkewe Hodia, umbu lake Nahamu, walikuwa babaye Keila, Mgarmi, na Eshtemoa, Mmaaka. 1 Mambo ya Nyakati 4:19

The sons of the wife of Hodiah, the sister of Naham, were the father of Keilah the Garmite, and Eshtemoa the Maacathite.

Na wana wa Shimoni; Amnoni, na Rina, na Ben-hanani, na Tiloni. Na wana wa Ishi; Zohethi, na Ben-zohethi. 1 Mambo ya Nyakati 4:20

The sons of Shimon: Amnon, and Rinnah, Ben Hanan, and Tilon. The sons of Ishi: Zoheth, and Ben Zoheth.

Wana wa Shela, mwana wa Yuda; Eri, babaye Leka, na Laada, babaye Maresha, na jamaa zao wa mbari ya wafuma nguo za kitani safi, wa mbari ya Ashbea; 1 Mambo ya Nyakati 4:21

The sons of Shelah the son of Judah: Er the father of Lecah, and Laadah the father of Mareshah, and the families of the house of those who worked fine linen, of the house of Ashbea;

na Yokimu, na watu wa Kozeba, na Yoashi, na Sarafi waliokuwa na mamlaka katika Moabu, na Yashubi-lehemu. Na taarifa hizi ni za zamani sana. 1 Mambo ya Nyakati 4:22

and Jokim, and the men of Cozeba, and Joash, and Saraph, who had dominion in Moab, and Jashubilehem. The records are ancient.

Hao ndio waliokuwa wafinyanzi, na wenyeji wa Netaimu na Gedera; ndipo walipokaa pamoja na mfalme ili kufanya kazi yake. 1 Mambo ya Nyakati 4:23

These were the potters, and the inhabitants of Netaim and Gederah: there they lived with the king for his work.

Wana wa Simeoni; Yemueli, na Yamini, na Yakini, na Sohari, na Shauli; 1 Mambo ya Nyakati 4:24

The sons of Simeon: Nemuel, and Jamin, Jarib, Zerah, Shaul;

na mwanawe huyo ni Shalumu, na mwanawe huyo ni Mibsamu, na mwanawe huyo ni Mishma. 1 Mambo ya Nyakati 4:25

Shallum his son, Mibsam his son, Mishma his son.

Na wana wa Mishma; mwanawe huyo ni Hamueli, na mwanawe huyo ni Zakuri, na mwanawe huyo ni Shimei. 1 Mambo ya Nyakati 4:26

The sons of Mishma: Hammuel his son, Zaccur his son, Shimei his son.

Naye Shimei alikuwa na wana wa kiume kumi na sita, na wana wa kike sita; walakini nduguze walikuwa hawana watoto wengi, tena jamaa yao yote haikuongezeka sana kwa mfano wa wana wa Yuda. 1 Mambo ya Nyakati 4:27

Shimei had sixteen sons and six daughters; but his brothers didn't have many children, neither did all their family multiply like the children of Judah.

Nao wakakaa huko Beer-sheba, na Molada, na Hasar-shuali; 1 Mambo ya Nyakati 4:28

They lived at Beersheba, and Moladah, and Hazarshual,

na huko Bilha, na Esemu, na Toladi; 1 Mambo ya Nyakati 4:29

and at Bilhah, and at Ezem, and at Tolad,

na huko Bethueli, na Horma, na Siklagi; 1 Mambo ya Nyakati 4:30

and at Bethuel, and at Hormah, and at Ziklag,

na huko, Beth-markabothi, na Hasar-susimu, na Bethbiri, na Shaaraimu. Hiyo ndiyo miji yao hata wakati wa kumiliki Daudi. 1 Mambo ya Nyakati 4:31

and at Beth Marcaboth, and Hazar Susim, and at Beth Biri, and at Shaaraim. These were their cities to the reign of David.

Na vijiji vyao vilikuwa Etamu, na Aini, na Rimoni, na Tokeni, na Ashani, miji mitano, 1 Mambo ya Nyakati 4:32

Their villages were Etam, and Ain, Rimmon, and Tochen, and Ashan, five cities;

na vijiji vyao vyote vilivyoizunguka miji iyo hiyo, mpaka Baali. Hayo ndiyo makao yao, na hati ya nasaba yao wanayo. 1 Mambo ya Nyakati 4:33

and all their villages that were round about the same cities, to Baal. These were their habitations, and they have their genealogy.

Naye Meshobabu, na Yamleki, na Yosha, mwana wa Amazia; 1 Mambo ya Nyakati 4:34

Meshobab, and Jamlech, and Joshah the son of Amaziah,

na Yoeli, na Yehu, mwana wa Yoshibia, mwana wa Seraya, mwana wa Asieli; 1 Mambo ya Nyakati 4:35

and Joel, and Jehu the son of Joshibiah, the son of Seraiah, the son of Asiel,

na Elioenai, na Yaakoba, na Yeshohava, na Asaya, na Adieli, na Yesimieli, na Benaya; 1 Mambo ya Nyakati 4:36

and Elioenai, and Jaakobah, and Jeshohaiah, and Asaiah, and Adiel, and Jesimiel, and Benaiah,

na Ziza, mwana wa Shifi, mwana wa Aloni, mwana wa Yedaya mwana wa Shimri, mwana wa Shemaya; 1 Mambo ya Nyakati 4:37

and Ziza the son of Shiphi, the son of Allon, the son of Jedaiah, the son of Shimri, the son of Shemaiah--

hao waliotajwa majina yao ndio waliokuwa wakuu katika jamaa zao; na mbari za baba zao zikaongezeka sana. 1 Mambo ya Nyakati 4:38

these mentioned by name were princes in their families: and their fathers' houses increased greatly.

Basi wakaenda mpaka maingilio ya Gedori, naam, mpaka upande wa mashariki wa bonde hilo, ili kuwatafutia kondoo zao malisho. 1 Mambo ya Nyakati 4:39

They went to the entrance of Gedor, even to the east side of the valley, to seek pasture for their flocks.

Wakaona malisho ya unono, mazuri, na nchi yenyewe ilikuwa na nafasi, tena imetulia, na kuwa na amani; kwani waliokaa huko zamani walikuwa watu wa Hamu. 1 Mambo ya Nyakati 4:40

They found fat pasture and good, and the land was wide, and quiet, and peaceable; for those who lived there before were of Ham.

Na hao walioandikwa majina yao waliingia huko katika siku za Hezekia, mfalme wa Yuda, na kuzipiga hema zao, pamoja na hao Wameuni walioonekana huko, wakawaangamiza kabisa, hata siku hii ya leo, nao wakakaa huko badala yao; kwa sababu huko kulikuwa na malisho kwa kondoo zao. 1 Mambo ya Nyakati 4:41

These written by name came in the days of Hezekiah king of Judah, and struck their tents, and the Meunim who were found there, and destroyed them utterly to this day, and lived in their place; because there was pasture there for their flocks.

Na baadhi yao, maana ya hao wana wa Simeoni, watu mia tano, wakaenda mpaka mlima Seiri, na majemadari wao walikuwa Pelatia, na Nearia, na Refaya, na Uzieli, wana wa Ishi. 1 Mambo ya Nyakati 4:42

Some of them, even of the sons of Simeon, five hundred men, went to Mount Seir, having for their captains Pelatiah, and Neariah, and Rephaiah, and Uzziel, the sons of Ishi.

Nao wakawapiga mabaki ya Waamaleki waliookoka, wakakaa huko, hata siku hii ya leo. 1 Mambo ya Nyakati 4:43

They struck the remnant of the Amalekites who escaped, and have lived there to this day.