1 Mambo ya Nyakati 22 Swahili & English

Listen/Download Audio
1 Mambo ya Nyakati 22 (Swahili) 1st Chronicles 22 (English)

Ndipo Daudi akasema, Hii ndiyo nyumba ya Bwana Mungu, na hii ndiyo madhabahu ya sadaka ya kuteketezwa kwa Israeli. 1 Mambo ya Nyakati 22:1

Then David said, This is the house of Yahweh God, and this is the altar of burnt-offering for Israel.

Basi Daudi akaamuru wakusanyike wageni waliokuwa katika nchi ya Israeli; akaweka waashi wachonge mawe ili kujenga nyumba ya Mungu. 1 Mambo ya Nyakati 22:2

David commanded to gather together the foreigners who were in the land of Israel; and he set masons to hew worked stones to build the house of God.

Daudi akaweka akiba tele ya chuma kwa misumari ya tarabe za malango, na kwa mafungo; na ya shaba akiba tele isiyo na uzani; 1 Mambo ya Nyakati 22:3

David prepared iron in abundance for the nails for the doors of the gates, and for the couplings; and brass in abundance without weight;

na mierezi isiyo na idadi; kwa kuwa Wasidoni na watu wa Tiro wakamletea Daudi mierezi tele. 1 Mambo ya Nyakati 22:4

and cedar trees without number: for the Sidonians and they of Tyre brought cedar trees in abundance to David.

Daudi akasema, Sulemani mwanangu akali ni mchanga bado, na mwororo, nayo nyumba atakayojengewa Bwana haina budi kuwa nzuri mno, yenye sifa na yenye fahari katika nchi zote; kwa hiyo mimi nitaiwekea akiba. Basi Daudi akaweka akiba tele kabla hajafa. 1 Mambo ya Nyakati 22:5

David said, Solomon my son is young and tender, and the house that is to be built for Yahweh must be exceedingly magnificent, of fame and of glory throughout all countries: I will therefore make preparation for it. So David prepared abundantly before his death.

Ndipo akamwita Sulemani mwanawe, akamwagiza amjengee Bwana, Mungu wa Israeli, nyumba. 1 Mambo ya Nyakati 22:6

Then he called for Solomon his son, and charged him to build a house for Yahweh, the God of Israel.

Daudi akamwambia Sulemani mwanawe, Kwangu mimi nia yangu ilikuwa kujenga nyumba kwa ajili ya jina la Bwana, Mungu wangu. 1 Mambo ya Nyakati 22:7

David said to Solomon his son, As for me, it was in my heart to build a house to the name of Yahweh my God.

Lakini neno la Bwana likanijia, kusema, Wewe umemwaga damu nyingi, na vita vikubwa umevifanya; wewe hutajenga nyumba kwa ajili ya jina langu, kwa sababu umemwaga damu nyingi juu ya nchi machoni pangu; 1 Mambo ya Nyakati 22:8

But the word of Yahweh came to me, saying, You have shed blood abundantly, and have made great wars: you shall not build a house to my name, because you have shed much blood on the earth in my sight.

tazama, utazaliwa mwana, atakayekuwa mtu wa kustarehe; nami nitamstarehesha mbele ya adui zake pande zote; kwani jina lake litakuwa Sulemani, nami nitawapa Israeli amani na utulivu siku zake ; 1 Mambo ya Nyakati 22:9

Behold, a son shall be born to you, who shall be a man of rest; and I will give him rest from all his enemies round about; for his name shall be Solomon, and I will give peace and quietness to Israel in his days:

huyo ndiye atakayejenga nyumba kwa ajili ya jina langu; naye atakuwa mwanangu, nami nitakuwa babaye; nami nitakifanya imara milele kiti cha ufalme wake juu ya Israeli. 1 Mambo ya Nyakati 22:10

he shall build a house for my name; and he shall be my son, and I will be his father; and I will establish the throne of his kingdom over Israel for ever.

Sasa mwanangu, Bwana na awe pamoja nawe; ukafanikiwe, na kuijenga nyumba ya Bwana, Mungu wako, kama alivyonena kwa habari zako. 1 Mambo ya Nyakati 22:11

Now, my son, Yahweh be with you; and prosper you, and build the house of Yahweh your God, as he has spoken concerning you.

Bwana na akupe busara na akili, akakuagizie juu ya Israeli; ili uishike torati ya Bwana, Mungu wako. 1 Mambo ya Nyakati 22:12

May Yahweh give you discretion and understanding, and put you in charge of Israel; that so you may keep the law of Yahweh your God.

Ndipo utakapofanikiwa, ukiangalia kuzitenda amri, na hukumu, Bwana alizomwagizia Musa juu ya Israeli; uwe hodari, na wa moyo mkuu; usiogope wala usifadhaike. 1 Mambo ya Nyakati 22:13

Then shall you prosper, if you observe to do the statutes and the ordinances which Yahweh gave Moses concerning Israel. Be strong, and of good courage. Don't be afraid, neither be dismayed.

Basi sasa, tazama, katika shida yangu, nimeiwekea akiba nyumba ya Bwana, talanta elfu mia za dhahabu, na talanta elfu elfu za fedha; na shaba na chuma isiyo na uzani; kwa vile zilivyo tele; miti tena na mawe nimeweka akiba, nawe utaweza kuongeza. 1 Mambo ya Nyakati 22:14

Now, behold, in my affliction I have prepared for the house of Yahweh one hundred thousand talents of gold, and one thousand thousand talents of silver, and of brass and iron without weight; for it is in abundance: timber also and stone have I prepared; and you may add to them.

Tena kwako kuna mafundi wengi, wenye kuchonga na kufanyiza kazi ya mawe na miti, na kila aliye mstadi kwa kazi yo yote; 1 Mambo ya Nyakati 22:15

There are also workmen with you in abundance, cutters and workers of stone and timber, and all kinds of men who are skillful in every kind of work:

ya dhahabu, ya fedha, na ya shaba, na ya chuma, hapana hesabu; basi inuka ushike kazi, naye Bwana na awe pamoja nawe. 1 Mambo ya Nyakati 22:16

of the gold, the silver, and the brass, and the iron, there is no number. Arise and be doing, and Yahweh be with you.

Tena Daudi akawaamuru wakuu wote wa Israeli, kwamba wamsaidie Sulemani mwanawe, akisema, 1 Mambo ya Nyakati 22:17

David also commanded all the princes of Israel to help Solomon his son, [saying],

Je! Si Bwana, Mungu wenu, aliye pamoja nanyi? Na kuwastarehesha pande zote? Kwa kuwa wenyeji wa nchi amewatia mkononi mwangu; nayo nchi imetiishwa mbele za Bwana, na mbele ya watu wake. 1 Mambo ya Nyakati 22:18

Isn't Yahweh your God with you? Hasn't he given you rest on every side? for he has delivered the inhabitants of the land into my hand; and the land is subdued before Yahweh, and before his people.

Basi sasa jitieni moyo na nia kumtafuta Bwana, Mungu wenu; inukeni basi, mkamjengee Bwana Mungu mahali patakatifu, ili kulileta sanduku la agano la Bwana, na vyombo vitakatifu vya Mungu, ndani ya nyumba itakayojengwa kwa ajili ya jina la Bwana. 1 Mambo ya Nyakati 22:19

Now set your heart and your soul to seek after Yahweh your God; arise therefore, and build the sanctuary of Yahweh God, to bring the ark of the covenant of Yahweh, and the holy vessels of God, into the house that is to be built to the name of Yahweh.