1 Mambo ya Nyakati 2 : 50 1st Chronicles chapter 2 verse 50

Swahili English Translation

1 Mambo ya Nyakati 2:50

Hao walikuwa wana wa Kalebu. Wana wa Huri, mzaliwa wa kwanza wa Efrathi; Shobali, babaye Kiriath-Yearimu;
soma Mlango wa 2

1st Chronicles 2:50

These were the sons of Caleb, the son of Hur, the firstborn of Ephrathah: Shobal the father of Kiriath Jearim,