Mwanzo Mlango 26 Genesis

Mwanzo 26:1 Genesis 26:1

Ikawa njaa katika nchi hiyo, mbali na njaa ile ya kwanza iliyokuwa siku za Ibrahimu. Isaka akamwendea Abimeleki, mfalme wa Wafilisti, huko Gerari.

Mwanzo 26:2 Genesis 26:2

Bwana akamtokea, akasema, Usishuke kwenda Misri, kaa katika nchi nitakayokuambia.

Mwanzo 26:3 Genesis 26:3

Kaa ugenini katika nchi hiyo, nami nitakuwa pamoja nawe, na kukubariki, maana nitakupa wewe na uzao wako nchi hizi zote. Nami nitakifanya imara kiapo nilichomwapia Ibrahimu baba yako.

Mwanzo 26:4 Genesis 26:4

Nitazidisha uzao wako kama nyota za mbinguni, nami nitawapa uzao wako nchi hizi zote, na katika uzao wako mataifa yote ya dunia watajibarikia.

Mwanzo 26:5 Genesis 26:5

Kwa sababu Ibrahimu alisikia sauti yangu, akayahifadhi maagizo yangu, na amri zangu, na hukumu zangu, na sheria zangu.

Mwanzo 26:6 Genesis 26:6

Isaka akakaa katika Gerari.

Mwanzo 26:7 Genesis 26:7

Watu wa mahali hapo wakamwuliza habari za mkewe. Akasema, Ni ndugu yangu huyu maana aliogopa kusema, Ni mke wangu, watu wa nchi wasije wakamwua kwa ajili ya Rebeka; kwa maana alikuwa mzuri wa uso.

Mwanzo 26:8 Genesis 26:8

Ikawa alipokuwa amekaa huko siku nyingi, Abimeleki, mfalme wa Wafilisti, akachungulia dirishani, akamwona Isaka anacheza-cheza na Rebeka mkewe.

Mwanzo 26:9 Genesis 26:9

Abimeleki akamwita Isaka, akasema, Yakini huyu ni mkeo, mbona ulisema, Ni ndugu yangu huyu? Isaka akamwambia, Kwa sababu nalisema, Nisife kwa ajili yake.

Mwanzo 26:10 Genesis 26:10

Abimeleki akasema, Ni nini hii uliyotutendea? Labda mtu mmojawapo angalilala na mkeo bila kufikiri, nawe ungalitutia hatiani.

Mwanzo 26:11 Genesis 26:11

Basi Abimeleki akawaamuru watu wote, akisema, Amgusaye mtu huyu au mkewe lazima atauawa.

Mwanzo 26:12 Genesis 26:12

Isaka akapanda mbegu katika nchi ile, akapata mwaka ule vipimo mia kwa kimoja, Bwana akambariki.

Mwanzo 26:13 Genesis 26:13

Na mtu huyu akawa mkuu, akazidi kusitawi, hata akawa mkuu sana.

Mwanzo 26:14 Genesis 26:14

Akawa na mali ya kondoo, na mali ya ng'ombe, na watumwa wengi. Hao Wafilisti wakamhusudu.

Mwanzo 26:15 Genesis 26:15

Na vile visima vyote walivyochimba watumwa wa baba yake, siku za Ibrahimu babaye, Wafilisti walikuwa wamevifukia, wakavijaza kifusi.

Mwanzo 26:16 Genesis 26:16

Abimeleki akamwambia Isaka, Utoke kwetu, maana wewe una nguvu sana kuliko sisi.

Mwanzo 26:17 Genesis 26:17

Basi Isaka akatoka huko akapiga kambi katika bonde la Gerari, akakaa huko.

Mwanzo 26:18 Genesis 26:18

Isaka akarudi akavichimbua vile visima vya maji walivyovichimba siku za Ibrahimu babaye; maana wale Wafilisti walikuwa wamevifukia baada ya kufa kwake Ibrahimu; naye akaviita majina kufuata majina alivyoviita babaye.

Mwanzo 26:19 Genesis 26:19

Watumwa wa Isaka wakachimba katika lile bonde, wakapata kisima cha maji yanayobubujika.

Mwanzo 26:20 Genesis 26:20

Wachungaji wa Gerari wakagombana na wachungaji wa Isaka wakisema, Maji haya ni yetu. Ndipo akakiita jina la kile kisima Eseki, kwa sababu waligombana naye.

Mwanzo 26:21 Genesis 26:21

Wakachimba kisima kingine, wakagombania na hicho tena. Akakiita jina lake Sitna.

Mwanzo 26:22 Genesis 26:22

Akaondoka huko akachimba kisima kingine, wala hicho hawakukigombania. Akakiita jina lake Rehobothi, akasema, Kwa kuwa sasa Bwana ametufanyia nafasi, nasi tutazidi katika nchi.

Mwanzo 26:23 Genesis 26:23

Akapanda kutoka hapo mpaka Beer-sheba.

Mwanzo 26:24 Genesis 26:24

Bwana akamtokea usiku uleule, akasema, Mimi ni Mungu wa Ibrahimu baba yako, usiogope, maana mimi ni pamoja nawe, nami nitakubarikia, na kuzidisha uzao wako kwa ajili ya Ibrahimu mtumishi wangu.

Mwanzo 26:25 Genesis 26:25

Akajenga madhabahu huko, akaliitia jina la Bwana. Akapiga hema yake huko, na watumwa wa Isaka wakachimba kisima huko.

Mwanzo 26:26 Genesis 26:26

Ndipo Abimeleki akamwendea kutoka Gerari, pamoja na Ahuzathi rafiki yake, na Fikoli, jemadari wa jeshi lake.

Mwanzo 26:27 Genesis 26:27

Isaka akawauliza, Mbona mwanijia, nanyi mmenichukia, mkanifukuza kwenu?

Mwanzo 26:28 Genesis 26:28

Wakasema, Hakika tuliona ya kwamba Bwana alikuwa pamoja nawe; nasi tukasema, Na tuapiane, sisi na wewe, na kufanya mapatano nawe

Mwanzo 26:29 Genesis 26:29

ya kuwa hutatutenda mabaya, iwapo sisi hatukukugusa wewe, wala hatukukutendea ila mema, tukakuacha uende zako kwa amani; nawe sasa u mbarikiwa wa Bwana.

Mwanzo 26:30 Genesis 26:30

Basi akawafanyia karamu, nao wakala, wakanywa.

Mwanzo 26:31 Genesis 26:31

Wakaondoka asubuhi na mapema, wakaapiana wao kwa wao, kisha Isaka akawapa ruhusa, nao wakaenda zao kwa amani.

Mwanzo 26:32 Genesis 26:32

Ikawa siku ileile, watumwa wa Isaka wakaja wakampasha habari za kile kisima walichokuwa wamekichimba, wakamwambia, Tumeona maji.

Mwanzo 26:33 Genesis 26:33

Naye akakiita jina lake Shiba; kwa hiyo jina la mji huo ni Beer-sheba, hata leo.

Mwanzo 26:34 Genesis 26:34

Esau alipokuwa mwenye miaka arobaini, akamwoa Yudithi, binti Beeri, Mhiti, na Basemathi, binti Eloni, Mhiti.

Mwanzo 26:35 Genesis 26:35

Roho zao Isaka na Rebeka zikajaa uchungu kwa ajili yao.