Hesabu 32 Swahili & English

Listen/Download Audio
Hesabu 32 (Swahili) Numbers 32 (English)

Basi wana wa Reubeni, na hao wana wa Gadi, walikuwa na wanyama wa mifugo wengi sana; nao walipoona nchi ya Yazeri, na nchi ya Gileadi, ya kuwa mahali hapo palikuwa ni mahali pa kuwafaa wanyama; Hesabu 32:1

Now the children of Reuben and the children of Gad had a very great multitude of cattle: and when they saw the land of Jazer, and the land of Gilead, that behold, the place was a place for cattle;

hao wana wa Gadi, na wana wa Reubeni, wakamwendea Musa na Eleazari kuhani, na wakuu wa mkutano, wakanena nao, wakisema, Hesabu 32:2

the children of Gad and the children of Reuben came and spoke to Moses, and to Eleazar the priest, and to the princes of the congregation, saying,

Atarothi, na Diboni, na Yazeri, na Nimra, na Heshboni, na Eleale, na Sebamu, na Nebo na Beoni, Hesabu 32:3

Ataroth, and Dibon, and Jazer, and Nimrah, and Heshbon, and Elealeh, and Sebam, and Nebo, and Beon,

nchi hiyo ambayo Bwana aliipiga mbele ya mkutano wa Israeli, ni nchi ifaayo kwa mfugo wa wanyama, nasi watumishi wako tuna wanyama. Hesabu 32:4

the land which Yahweh struck before the congregation of Israel, is a land for cattle; and your servants have cattle.

Wakasema, Kama tumepata kibali mbele ya macho yako, sisi watumishi wako na tupewe nchi hii iwe milki yetu; usituvushe mto wa Yordani. Hesabu 32:5

They said, If we have found favor in your sight, let this land be given to your servants for a possession; don't bring us over the Jordan.

Musa akawaambia wana wa Gadi na wana wa Reubeni, Je! Ndugu zenu waende vitani nanyi mtaketi hapa? Hesabu 32:6

Moses said to the children of Gad, and to the children of Reuben, Shall your brothers go to the war, and shall you sit here?

Mbona mwawavunja mioyo yao wana wa Israeli, wasivuke na kuingia nchi hiyo ambayo Bwana amewapa? Hesabu 32:7

Why discourage you the heart of the children of Israel from going over into the land which Yahweh has given them?

Ndivyo walivyofanya baba zenu, hapo nilipowatuma kutoka Kadesh-barnea ili waende kuiangalia hiyo nchi. Hesabu 32:8

Thus did your fathers, when I sent them from Kadesh-barnea to see the land.

Kwa kuwa walipokwea na kuingia bonde la Eshkoli, na kuiona nchi, wakawavunja mioyo wana wa Israeli, ili wasikwee kuingia nchi Bwana aliyowapa. Hesabu 32:9

For when they went up to the valley of Eshcol, and saw the land, they discouraged the heart of the children of Israel, that they should not go into the land which Yahweh had given them.

Na siku ile hasira za Bwana ziliwaka, naye akaapa, akisema, Hesabu 32:10

Yahweh's anger was kindled in that day, and he swore, saying,

Hakika yangu hapana mtu mmoja katika wale watu waliotoka Misri, tangu huyo aliyepata umri wa miaka ishirini, na zaidi, atakayeiona hiyo nchi niliyomwapia Ibrahimu, na Isaka, na Yakobo; kwa sababu hawakuniandama kwa moyo wote; Hesabu 32:11

Surely none of the men who came up out of Egypt, from twenty years old and upward, shall see the land which I swore to Abraham, to Isaac, and to Jacob; because they have not wholly followed me:

ila Kalebu mwana wa Yefune, Mkenizi, na Yoshua mwana wa Nuni; kwa kuwa wao wamemwandama Bwana kwa moyo wote. Hesabu 32:12

save Caleb the son of Jephunneh the Kenizzite, and Joshua the son of Nun; because they have wholly followed Yahweh.

Na hasira za Bwana ziliwaka juu ya Israeli, naye akawatembeza huku na huku jangwani muda wa miaka arobaini, hata kizazi hicho kizima kilichokuwa kimefanya uovu machoni pa Bwana kikaisha angamia. Hesabu 32:13

Yahweh's anger was kindled against Israel, and he made them wander back and forth in the wilderness forty years, until all the generation, who had done evil in the sight of Yahweh, was consumed.

Na tazama, ninyi mmeinuka badala ya baba zenu, maongeo ya watu wenye dhambi, ili kuongeza tena hizo hasira kali za Bwana juu ya Israeli. Hesabu 32:14

Behold, you are risen up in your fathers' place, an increase of sinful men, to augment yet the fierce anger of Yahweh toward Israel.

Kwa kuwa mkigeuka msimwandame, yeye atawaacha tena nyikani; nanyi mtawaangamiza watu hawa wote. Hesabu 32:15

For if you turn away from after him, he will yet again leave them in the wilderness; and you will destroy all this people.

Basi wakamwendea karibu, na kusema, Sisi tutafanya mazizi hapa kwa ajili ya wanyama wetu wa mifugo, na kujenga miji kwa ajili ya watoto wetu; Hesabu 32:16

They came near to him, and said, We will build sheepfolds here for our cattle, and cities for our little ones:

lakini sisi wenyewe tutakuwa tayari na silaha zetu kutangulia mbele ya wana wa Israeli, hata tutakapowafikisha mahali pao; na watoto wetu watakaa katika hiyo miji yenye maboma, kwa sababu ya wenyeji wa nchi. Hesabu 32:17

but we ourselves will be ready armed to go before the children of Israel, until we have brought them to their place: and our little ones shall dwell in the fortified cities because of the inhabitants of the land.

Sisi hatutarudia nyumba zetu, hata wana wa Israeli watakapokuwa wamekwisha kurithi kila mtu urithi wake. Hesabu 32:18

We will not return to our houses, until the children of Israel have inherited every man his inheritance.

Kwa kuwa sisi hatutarithi pamoja nao huko ng'ambo ya pili ya Yordani, huko mbele; kwa sababu urithi wetu umetuangukia upande huu wa Yordani kwa mashariki. Hesabu 32:19

For we will not inherit with them on the other side of the Jordan, and forward; because our inheritance is fallen to us on this side of the Jordan eastward.

Basi Musa akawaambia, Kama mtafanya jambo hili; kama mtajivika silaha, ili kutangulia mbele ya Bwana mwende vitani, Hesabu 32:20

Moses said to them, If you will do this thing, if you will arm yourselves to go before Yahweh to the war,

tena kama kila mume wa kwenu mwenye kuchukua silaha atavuka Yordani mbele ya Bwana, hata atakapokuwa amekwisha watoa adui zake mbele yake, Hesabu 32:21

and every armed man of you will pass over the Jordan before Yahweh, until he has driven out his enemies from before him,

na hiyo nchi kushindwa mbele za Bwana; ndipo baadaye mtarudi, nanyi mtakuwa hamna hatia mbele za Bwana, wala kwa Israeli; na nchi hii itakuwa milki yenu mbele za Bwana. Hesabu 32:22

and the land is subdued before Yahweh; then afterward you shall return, and be guiltless towards Yahweh, and towards Israel; and this land shall be to you for a possession before Yahweh.

Lakini kama hamtaki kufanya neno hilo, ninyi mmefanya dhambi mbele za Bwana, nanyi jueni ya kwamba hiyo dhambi yenu itawapata hapana budi. Hesabu 32:23

But if you will not do so, behold, you have sinned against Yahweh; and be sure your sin will find you out.

Basi, jengeni miji kwa ajili ya watoto wenu, na mazizi kwa ajili ya kondoo zenu; mkayafanye hayo mliotamka kwa vinywa vyenu. Hesabu 32:24

Build you cities for your little ones, and folds for your sheep; and do that which has proceeded out of your mouth.

Ndipo wana wa Gadi na wana wa Reubeni wakanena na Musa, na kumwambia, Sisi watumishi wako tutafanya kama wewe bwana wangu utuagizavyo. Hesabu 32:25

The children of Gad and the children of Reuben spoke to Moses, saying, Your servants will do as my lord commands.

Watoto wetu, na wake wetu, na kondoo zetu, na ng'ombe zetu wote, watakuwa hapo katika miji ya Gileadi; Hesabu 32:26

Our little ones, our wives, our flocks, and all our cattle, shall be there in the cities of Gilead;

lakini sisi watumishi wako tutavuka, kila mume aliyevaa silaha za vita, mbele za Bwana, tuende vitani, kama wewe bwana wangu usemavyo. Hesabu 32:27

but your servants will pass over, every man who is armed for war, before Yahweh to battle, as my lord says.

Basi Musa akamwagiza Eleazari kuhani, na Yoshua mwana wa Nuni, na wakuu wa nyumba za mababa za kabila za wana wa Israeli, katika habari za watu hao. Hesabu 32:28

So Moses gave charge concerning them to Eleazar the priest, and to Joshua the son of Nun, and to the heads of the fathers' [houses] of the tribes of the children of Israel.

Musa akawaambia, Kwamba wana wa Gadi, na wana wa Reubeni, watavuka Yordani pamoja nanyi, kila mtu aliyevaa silaha kwa vita, mbele za Bwana, nayo nchi itashindwa mbele yenu; ndipo mtawapa nchi ya Gileadi kuwa milki yao; Hesabu 32:29

Moses said to them, If the children of Gad and the children of Reuben will pass with you over the Jordan, every man who is armed to battle, before Yahweh, and the land shall be subdued before you; then you shall give them the land of Gilead for a possession:

lakini ikiwa hawataki kuvuka pamoja nanyi, hali wamevaa silaha zao, ndipo watakuwa na milki zao kati yenu katika nchi ya Kanaani. Hesabu 32:30

but if they will not pass over with you armed, they shall have possessions among you in the land of Canaan.

Wana wa Gadi, na wana wa Reubeni, wakajibu na kusema, Kama Bwana alivyotuambia sisi watumishi wako, ndivyo tutakavyofanya. Hesabu 32:31

The children of Gad and the children of Reuben answered, saying, As Yahweh has said to your servants, so will we do.

Tutavuka, hali tumevaa silaha zetu, mbele za Bwana, kuingia nchi ya Kanaani, nayo milki ya urithi wetu itakuwa ng'ambo ya pili ya Yordani. Hesabu 32:32

We will pass over armed before Yahweh into the land of Canaan, and the possession of our inheritance [shall remain] with us beyond the Jordan.

Basi Musa akawapa wao, maana, wana wa Gadi, na wana wa Reubeni, na hiyo nusu ya kabila ya Manase, mwana wa Yusufu, ufalme wa Sihoni mfalme wa Waamori, na ufalme wa Ogu mfalme wa Bashani, hiyo nchi, kama miji yao ilivyokuwa, pamoja na mipaka yake, maana, miji ya hiyo nchi iliyozunguka kotekote. Hesabu 32:33

Moses gave to them, even to the children of Gad, and to the children of Reuben, and to the half-tribe of Manasseh the son of Joseph, the kingdom of Sihon king of the Amorites, and the kingdom of Og king of Bashan, the land, according to the cities of it with [their] borders, even the cities of the land round about.

Kisha wana wa Gadi wakajenga Diboni, na Atarothi, na Aroeri; Hesabu 32:34

The children of Gad built Dibon, and Ataroth, and Aroer,

na Atrothi-shofani, na Yazeri, na Yogbeha; Hesabu 32:35

and Atrothshophan, and Jazer, and Jogbehah,

na, Beth-nimra, na Beth-harani; miji yenye maboma, na mazizi ya kondoo. Hesabu 32:36

and Beth Nimrah, and Beth Haran: fortified cities, and folds for sheep.

Na wana wa Reubeni wakajenga Heshboni, na Eleale, na Kiriathaimu; Hesabu 32:37

The children of Reuben built Heshbon, and Elealeh, and Kiriathaim,

na Nebo, na Baal-meoni, (majina yake yalikuwa yamegeuzwa) na Sibma; nao wakaiita miji waliyoijenga majina mengine. Hesabu 32:38

and Nebo, and Baal Meon, (their names being changed), and Sibmah: and they gave other names to the cities which they built.

Na wana wa Makiri mwana wa Manase wakaenda Gileadi, na kuitwaa, na kuwapokonya Waamori waliokuwamo humo. Hesabu 32:39

The children of Machir the son of Manasseh went to Gilead, and took it, and dispossessed the Amorites who were therein.

Basi Musa akampa Makiri, mwana wa Manase, Gileadi, naye akakaa humo. Hesabu 32:40

Moses gave Gilead to Machir the son of Manasseh; and he lived therein.

Kisha Yairi mwana wa Manase akaenda na kuvitwaa vijiji vya Gileadi. Akaviita jina lake Hawoth-yairi. Hesabu 32:41

Jair the son of Manasseh went and took the towns of it, and called them Havvoth Jair.

Kisha Noba akaenda na kutwaa Kenathi na vijiji vyake, na kuita jina lake Noba, kwa kuandama jina lake mwenyewe.

Hesabu 32:42

Nobah went and took Kenath, and the villages of it, and called it Nobah, after his own name.