Hesabu Mlango 34 Numbers

Hesabu 34:1

Kisha Bwana akanena na Musa, na kumwambia,

Hesabu 34:2

Waagize wana wa Israeli, uwaambie, Mtakapoingia nchi ya Kanaani, (hii ndiyo nchi itakayowaangukia kuwa urithi, maana, hiyo nchi ya Kanaani kama mipaka yake ilivyo,)

Hesabu 34:3

ndipo upande wenu wa kusini utakuwa tangu bara ya Sini kupita kando ya Edomu, na mpaka wenu wa kusini utakuwa tangu mwisho wa Bahari ya Chumvi kuelekea mashariki;

Hesabu 34:4

kisha mpaka wenu utageuka kwenda upande wa kusini wa kukwelea kwake Akrabimu, kisha kupita kwendelea Sini; na kutokea kwake kutakuwa kuelekea upande wa kusini wa Kadesh-barnea; kisha utaendelea mpaka Hasar-adari, na kufikilia Azmoni;

Hesabu 34:5

kisha mpaka utageuka kutoka Azmoni kwendelea kijito cha Misri, na kutokea kwake kutakuwa hapo baharini.

Hesabu 34:6

Kisha mpaka wenu wa upande wa magharibi mtakuwa na bahari kubwa na mpaka wake; hii ndiyo mpaka wenu upande wa magharibi.

Hesabu 34:7

Kisha mpaka wenu wa upande wa kaskazini utakuwa ni huu; kutoka bahari kubwa mtajiandikia mlima wa Hori;

Hesabu 34:8

na kutoka mlima wa Hori mtaandika mpaka kuingilia kwake Hamathi; na kutokea kwake mpaka kutakuwa hapo Sedada;

Hesabu 34:9

tena mpaka utatokea hata Zifroni, na kutokea kwake kutakuwa hapo Hasarenani; huo ndio mpaka wenu wa upande wa kaskazini.

Hesabu 34:10

Kisha mtaandika mpaka wenu wa upande wa mashariki kutoka Hasarenani hata Shefamu;

Hesabu 34:11

kisha mpaka utatelemka kutoka Shefamu mpaka Ribla, upande wa mashariki wa Aini; kisha mpaka utatelemka na kufikilia upande wa bahari ya Kinerethi upande wa mashariki;

Hesabu 34:12

kisha mpaka utatelemkia Yordani, na kutokea kwake kutakuwa hapo katika Bahari ya Chumvi; hii ndiyo nchi yenu kama mipaka yake ilivyo kuizunguka pande zote.

Hesabu 34:13

Kisha Musa akawaagiza wana wa Israeli, akisema, Hii ndiyo nchi mtakayoirithi kwa kupiga kura, ambayo Bwana ameagiza wapewe watu wa zile kabila kenda, na nusu ya kabila;

Hesabu 34:14

kwa kuwa kabila ya wana wa Reubeni kwa nyumba za baba zao, na kabila ya wana wa Gadi kwa nyumba za baba zao, wamekwisha pata, na hiyo nusu ya kabila ya Manase wamekwisha pata urithi wao;

Hesabu 34:15

hizo kabila mbili na nusu ya kabila wamekwisha pata urithi wao huko ng'ambo ya pili ya Yordani, hapo Yeriko, upande wa mashariki, kuelekea maawio ya jua.

Hesabu 34:16

Kisha Bwana akanena na Musa, na kumwambia,

Hesabu 34:17

Haya ndiyo majina ya watu watakaowagawanyia nchi iwe urithi wenu; Eleazari kuhani, na Yoshua mwana wa Nuni.

Hesabu 34:18

Kisha mtamtwaa mkuu mmoja wa kila kabila, ili waigawanye nchi iwe urithi wenu.

Hesabu 34:19

Na majina ya watu hao ni haya; katika kabila ya Yuda, ni Kalebu mwana wa Yefune.

Hesabu 34:20

Na katika kabila ya wana wa Simeoni, Shemueli mwana wa Amihudi.

Hesabu 34:21

Katika kabila ya Benyamini, ni Elidadi mwana wa Kisloni.

Hesabu 34:22

Na katika kabila ya wana wa Dani, mkuu, Buki mwana wa Yogli.

Hesabu 34:23

Katika wana wa Yusufu; katika kabila ya wana wa Manase, mkuu, Hanieli mwana wa Efodi;

Hesabu 34:24

na katika kabila ya wana wa Efraimu, mkuu, Kemueli mwana wa Shiftani.

Hesabu 34:25

Na katika kabila ya wana wa Zabuloni, mkuu, Elisafani mwana wa Parnaki.

Hesabu 34:26

Na katika kabila ya wana wa Isakari, mkuu, Paltieli mwana wa Azani.

Hesabu 34:27

Na katika kabila ya wana wa Asheri, mkuu, Ahihudi mwana wa Shelomi.

Hesabu 34:28

Na katika kabila ya wana wa Naftali, mkuu, Pedaheli mwana wa Amihudi.

Hesabu 34:29

Hao ndio Bwana aliowaagiza wawagawanyie urithi wana wa Israeli katika nchi ya Kanaani.