Matendo ya Mitume Mlango 4 Acts

Matendo ya Mitume 4:1

Hata walipokuwa wakisema na watu wale, makuhani na akida wa hekalu na Masadukayo wakawatokea,

Matendo ya Mitume 4:2

wakifadhaika sana kwa sababu wanawafundisha watu na kuhubiri katika Yesu ufufuo wa wafu.

Matendo ya Mitume 4:3

Wakawakamata, wakawaweka gerezani hata asubuhi; kwa kuwa imekwisha kuwa jioni.

Matendo ya Mitume 4:4

Lakini wengi katika hao waliosikia lile neno waliamini; na hesabu ya watu waume ikawa kama elfu tano.

Matendo ya Mitume 4:5

Hata asubuhi wakubwa na wazee na waandishi wakakusanyika Yerusalemu,

Matendo ya Mitume 4:6

na Anasi Kuhani Mkuu, na Kayafa pia, na Yohana na Iskanda, na wote wale waliokuwa jamaa zake Kuhani Mkuu.

Matendo ya Mitume 4:7

Walipowaweka katikati wakawauliza, Kwa nguvu gani na kwa jina la nani ninyi mmefanya haya?

Matendo ya Mitume 4:8

Ndipo Petro, akijaa Roho Mtakatifu, akawaambia, Enyi wakubwa wa watu na wazee wa Israeli,

Matendo ya Mitume 4:9

kama tukiulizwa leo habari ya jambo jema alilofanyiwa yule mtu dhaifu, jinsi alivyoponywa,

Matendo ya Mitume 4:10

jueni ninyi nyote na watu wote wa Israeli ya kuwa kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, ambaye ninyi mlimsulibisha, na Mungu akamfufua katika wafu, kwa jina hilo mtu huyu anasimama ali mzima mbele yenu.

Matendo ya Mitume 4:11

Yeye ndiye jiwe lile lililodharauliwa na ninyi waashi, nalo limewekwa kuwa jiwe kuu la pembeni.

Matendo ya Mitume 4:12

Wala hakuna wokovu katika mwingine awaye yote, kwa maana hapana jina jingine chini ya mbingu walilopewa wanadamu litupasalo sisi kuokolewa kwalo.

Matendo ya Mitume 4:13

Basi walipoona ujasiri wa Petro na Yohana, na kuwajua ya kuwa ni watu wasio na elimu, wasio na maarifa, wakastaajabu, wakawatambua ya kwamba walikuwa pamoja na Yesu.

Matendo ya Mitume 4:14

Na wakimwona yule aliyeponywa akisimama pamoja nao hawakuwa na neno la kujibu.

Matendo ya Mitume 4:15

Wakawaamuru kutoka katika baraza, wakafanya shauri wao kwa wao,

Matendo ya Mitume 4:16

wakisema, Tuwafanyie nini watu hawa? Maana ni dhahiri kwa watu wote wakaao Yerusalemu ya kwamba ishara mashuhuri imefanywa nao, wala hatuwezi kuikana.

Matendo ya Mitume 4:17

Lakini neno hili lisije likaenea katika watu, na tuwatishe wasiseme tena na mtu awaye yote kwa jina hili.

Matendo ya Mitume 4:18

Wakawaita, wakawaamuru wasiseme kabisa wala kufundisha kwa jina la Yesu.

Matendo ya Mitume 4:19

Petro na Yohana wakawajibu wakawaambia, Kwamba ni haki mbele za Mungu kuwasikiliza ninyi kuliko Mungu, hukumuni ninyi wenyewe;

Matendo ya Mitume 4:20

maana sisi hatuwezi kuacha kuyanena mambo tuliyoyaona na kuyasikia.

Matendo ya Mitume 4:21

Nao walipokwisha kuwatisha tena wakawafungua, wasione njia ya kuwaadhibu, kwa sababu ya watu; kwa kuwa watu wote walikuwa wakimtukuza Mungu kwa hayo yaliyotendeka;

Matendo ya Mitume 4:22

maana umri wake yule mtu aliyefanyiwa ishara hii ya kuponya ulipita miaka arobaini.

Matendo ya Mitume 4:23

Hata walipofunguliwa, wakaenda kwa watu wao, wakawapasha habari ya mambo yote waliyoambiwa na wakuu wa makuhani na wazee.

Matendo ya Mitume 4:24

Nao waliposikia, wakampazia Mungu sauti zao kwa moyo mmoja, wakisema, Mola, wewe ndiwe Mungu, ndiwe uliyefanya mbingu na nchi na bahari na vitu vyote vilivyomo;

Matendo ya Mitume 4:25

nawe ulinena kwa Roho Mtakatifu kwa kinywa cha babaetu Daudi, mtumishi wako, Mbona mataifa wamefanya ghasia, Na makabila wametafakari ubatili?

Matendo ya Mitume 4:26

Wafalme wa dunia wamejipanga, Na wakuu wamefanya shauri pamoja Juu ya Bwana na juu ya Kristo wake.

Matendo ya Mitume 4:27

Maana ni kweli, Herode na Pontio Pilato pamoja na Mataifa na watu wa Israeli, walikusanyika katika mji huu juu ya Mtumishi wako mtakatifu Yesu, uliyemtia mafuta,

Matendo ya Mitume 4:28

ili wafanye yote ambayo mkono wako na mashauri yako yamekusudia tangu zamani yatokee.

Matendo ya Mitume 4:29

Basi sasa, Bwana, yaangalie matisho yao; ukawajalie watumwa wako kunena neno lako kwa ujasiri wote,

Matendo ya Mitume 4:30

ukinyosha mkono wako kuponya; ishara na maajabu vifanyike kwa jina la Mtumishi wako mtakatifu Yesu.

Matendo ya Mitume 4:31

Hata walipokwisha kumwomba Mungu, mahali pale walipokusanyika pakatikiswa, wote wakajaa Roho Mtakatifu, wakanena neno la Mungu kwa ujasiri.

Matendo ya Mitume 4:32

Na jamii ya watu walioamini walikuwa na moyo mmoja na roho moja; wala hapana mmoja aliyesema ya kuwa kitu cho chote alicho nacho ni mali yake mwenyewe; bali walikuwa na vitu vyote shirika.

Matendo ya Mitume 4:33

Na mitume wakatoa ushuhuda wa kufufuka kwake Yesu kwa nguvu nyingi, na neema nyingi ikawa juu yao wote.

Matendo ya Mitume 4:34

Wala hapakuwa na mtu mmoja miongoni mwao mwenye mahitaji; kwa sababu watu wote waliokuwa na viwanja au nyumba waliviuza, wakaileta thamani ya vitu vile vilivyouzwa,

Matendo ya Mitume 4:35

wakaiweka miguuni pa mitume; kila mtu akagawiwa kwa kadiri ya alivyohitaji.

Matendo ya Mitume 4:36

Na Yusufu, aliyeitwa na mitume Barnaba, (maana yake, Mwana wa faraja), Mlawi, asili yake ni mtu wa Kipro,

Matendo ya Mitume 4:37

alikuwa na shamba akaliuza, akaileta fedha, akaiweka miguuni pa mitume.