Kumbukumbu la Torati 28 Swahili & English

Listen/Download Audio
Kumbukumbu la Torati 28 (Swahili) Deuteronomy 28 (English)

Itakuwa utakaposikia sauti ya Bwana, Mungu wako, kwa bidii, kutunza kuyafanya maagizo yake yote nikuagizayo leo, ndipo Bwana, Mungu wako, atakapokutukuza juu ya mataifa yote ya duniani; Kumbukumbu la Torati 28:1

It shall happen, if you shall listen diligently to the voice of Yahweh your God, to observe to do all his commandments which I command you this day, who Yahweh your God will set you on high above all the nations of the earth:

na baraka hizi zote zitakujilia na kukupata usikiapo sauti ya Bwana, Mungu wako. Kumbukumbu la Torati 28:2

and all these blessings shall come on you, and overtake you, if you shall listen to the voice of Yahweh your God.

Utabarikiwa mjini, utabarikiwa na mashambani. Kumbukumbu la Torati 28:3

Blessed shall you be in the city, and blessed shall you be in the field.

Utabarikiwa uzao wa tumbo lako, na uzao wa nchi yako, na uzao wa wanyama wako wa mifugo, maongeo ya ng'ombe wako, na wadogo wa kondoo zako. Kumbukumbu la Torati 28:4

Blessed shall be the fruit of your body, and the fruit of your ground, and the fruit of your animals, the increase of your cattle, and the young of your flock.

Litabarikiwa kapu lako, na chombo chako cha kukandia unga. Kumbukumbu la Torati 28:5

Blessed shall be your basket and your kneading-trough.

Utabarikiwa uingiapo, utabarikiwa na utokapo. Kumbukumbu la Torati 28:6

Blessed shall you be when you come in, and blessed shall you be when you go out.

Bwana atawafanya adui zako wainukao juu yako kupigwa mbele yako; watakutokea kwa njia moja, lakini watakimbia mbele yako kwa njia saba. Kumbukumbu la Torati 28:7

Yahweh will cause your enemies who rise up against you to be struck before you: they shall come out against you one way, and shall flee before you seven ways.

Bwana ataiamuru baraka ije juu yako katika ghala zako, na mambo yote utakayotia mkono wako; naye atakubarikia katika nchi akupayo Bwana, Mungu wako. Kumbukumbu la Torati 28:8

Yahweh will command the blessing on you in your barns, and in all that you put your hand to; and he will bless you in the land which Yahweh your God gives you.

Bwana atakuweka uwe taifa takatifu kwake, kama alivyokuapia; utakaposhika maagizo ya Bwana, Mungu wako, na kutembea katika njia zake. Kumbukumbu la Torati 28:9

Yahweh will establish you for a holy people to himself, as he has sworn to you; if you shall keep the commandments of Yahweh your God, and walk in his ways.

Na mataifa yote ya duniani watakuona umeitwa kwa jina la Bwana, nao watakuwa na hofu kwako. Kumbukumbu la Torati 28:10

All the peoples of the earth shall see that you are called by the name of Yahweh; and they shall be afraid of you.

Bwana atakufanya uwe na wingi wa uheri, katika uzao wa tumbo lako, na uzao wa wanyama wako wa mifugo, na uzao wa nchi yako, katika nchi Bwana aliyowaapia baba zako kwamba atakupa. Kumbukumbu la Torati 28:11

Yahweh will make you plenteous for good, in the fruit of your body, and in the fruit of your cattle, and in the fruit of your ground, in the land which Yahweh swore to your fathers to give you.

Atakufunulia Bwana hazina yake nzuri, nayo ni mbingu, kwa kutoa mvua ya nchi yako kwa wakati wake, na kwa kubarikia kazi yote ya mkono wako; nawe utakopesha mataifa mengi, wala hutakopa wewe. Kumbukumbu la Torati 28:12

Yahweh will open to you his good treasure in the sky, to give the rain of your land in its season, and to bless all the work of your hand: and you shall lend to many nations, and you shall not borrow.

Bwana atakufanya kuwa kichwa, wala si mkia; nawe utakuwa juu tu, wala huwi chini; utakapoyasikiza maagizo ya Bwana, Mungu wako, nikuagizayo hivi leo, kuyaangalia na kufanya; Kumbukumbu la Torati 28:13

Yahweh will make you the head, and not the tail; and you shall be above only, and you shall not be beneath; if you shall listen to the commandments of Yahweh your God, which I command you this day, to observe and to do [them],

msipokengeuka katika maneno niwaamuruyo leo kwa lo lote, kwenda mkono wa kuume wala wa kushoto, kwa kuifuata miungu mingine na kuitumikia. Kumbukumbu la Torati 28:14

and shall not turn aside from any of the words which I command you this day, to the right hand, or to the left, to go after other gods to serve them.

Lakini itakuwa usipotaka kuisikiza sauti ya Bwana, Mungu wako, usiyaangalie kufanya maagizo yake yote na amri zake, nikuagizazo hivi leo, ndipo zitakapokujia laana hizi zote na kukupata. Kumbukumbu la Torati 28:15

But it shall come to pass, if you will not listen to the voice of Yahweh your God, to observe to do all his commandments and his statutes which I command you this day, that all these curses shall come on you, and overtake you.

Utalaaniwa mjini, utalaaniwa na mashambani. Kumbukumbu la Torati 28:16

Cursed shall you be in the city, and cursed shall you be in the field.

Litalaaniwa kapu lako na chombo chako cha kukandia. Kumbukumbu la Torati 28:17

Cursed shall be your basket and your kneading-trough.

Utalaaniwa uzao wa tumbo lako, na uzao wa nchi yako, maongeo ya ng'ombe wako, na wadogo wa kondoo zako. Kumbukumbu la Torati 28:18

Cursed shall be the fruit of your body, and the fruit of your ground, the increase of your cattle, and the young of your flock.

Utalaaniwa uingiapo, utalaaniwa na utokapo, Kumbukumbu la Torati 28:19

Cursed shall you be when you come in, and cursed shall you be when you go out.

Bwana atakuletea laana na mashaka, na kukemewa, katika yote utakayotia mkono wako kuyafanya, hata uangamie na kupotea kwa upesi; kwa ule uovu wa matendo yako, uliyoniacha kwayo. Kumbukumbu la Torati 28:20

Yahweh will send on you cursing, confusion, and rebuke, in all that you put your hand to do, until you are destroyed, and until you perish quickly; because of the evil of your doings, by which you have forsaken me.

Bwana atakuambatanisha na tauni, hata atakapokwisha kukuondoa katika nchi uingiayo kwa kuimiliki. Kumbukumbu la Torati 28:21

Yahweh will make the pestilence cleave to you, until he have consumed you from off the land, where you go in to possess it.

Bwana atakupiga kwa kifua kikuu, na kwa homa, na kwa kuwashwa, na kwa hari ya moto, na kwa upanga, na kwa ukaufu, na kwa koga; navyo vitakufukuza hata uangamie. Kumbukumbu la Torati 28:22

Yahweh will strike you with consumption, and with fever, and with inflammation, and with fiery heat, and with the sword, and with blasting, and with mildew; and they shall pursue you until you perish.

Na mbingu zako zilizo juu ya kichwa chako zitakuwa shaba, na nchi iliyo chini yako itakuwa chuma. Kumbukumbu la Torati 28:23

Your sky that is over your head shall be brass, and the earth that is under you shall be iron.

Bwana atafanya mvua ya nchi yako iwe vumbi na mchanga; itakujilia juu yako kutoka mbinguni hata uangamie. Kumbukumbu la Torati 28:24

Yahweh will make the rain of your land powder and dust: from the sky shall it come down on you, until you are destroyed.

Bwana atakufanya upigwe mbele ya adui zako; utawatokea juu yao kwa njia moja, lakini utakimbia mbele yao kwa njia saba; nawe utatupwa huko na huko katika falme zote za duniani. Kumbukumbu la Torati 28:25

Yahweh will cause you to be struck before your enemies; you shall go out one way against them, and shall flee seven ways before them: and you shall be tossed back and forth among all the kingdoms of the earth.

Na mzoga wako utakuwa chakula cha ndege wote wa angani, na wanyama wote wa duniani, pasiwe na mtu wa kuwafukuza. Kumbukumbu la Torati 28:26

Your dead body shall be food to all birds of the sky, and to the animals of the earth; and there shall be none to frighten them away.

Bwana atakupiga kwa majipu ya Misri, na kwa bawasiri, na kwa pele, na kwa kujikuna, ambayo hupati kupoa. Kumbukumbu la Torati 28:27

Yahweh will strike you with the boil of Egypt, and with the tumors, and with the scurvy, and with the itch, of which you can not be healed.

Bwana atakupiga kwa wazimu, na kwa upofu, na kwa bumbuazi la moyoni; Kumbukumbu la Torati 28:28

Yahweh will strike you with madness, and with blindness, and with astonishment of heart;

utakwenda kwa kupapasa-papasa mchana, kama apapasavyo kipofu gizani, wala hufanikiwi katika njia zako; nawe sikuzote utaonewa na kutekwa nyara, wala hapatakuwa na mtu wa kukuokoa. Kumbukumbu la Torati 28:29

and you shall grope at noonday, as the blind gropes in darkness, and you shall not prosper in your ways: and you shall be only oppressed and robbed always, and there shall be none to save you.

Utaposa mke na mume mwingine atalala naye; utajenga nyumba usiikae; utapanda mizabibu usitumie matunda yake. Kumbukumbu la Torati 28:30

You shall betroth a wife, and another man shall lie with her: you shall build a house, and you shall not dwell therein: you shall plant a vineyard, and shall not use the fruit of it.

Ng'ombe wako atachinjwa mbele ya macho yako, usile nyama yake; utanyang'anywa punda wako mbele ya uso wako kwa jeuri, usirudishiwe; kondoo zako watapewa adui zako, usipate mtu wa kukuokoa. Kumbukumbu la Torati 28:31

Your ox shall be slain before your eyes, and you shall not eat of it: your donkey shall be violently taken away from before your face, and shall not be restored to you: your sheep shall be given to your enemies, and you shall have none to save you.

Wanao na binti zako litapewa taifa lingine, na macho yako yataangalia, na kuzimia kwa kuwatamani mchana kutwa; wala hapatakuwa na kitu katika uwezo wa mkono wako. Kumbukumbu la Torati 28:32

Your sons and your daughters shall be given to another people; and your eyes shall look, and fail with longing for them all the day: and there shall be nothing in the power of your hand.

Matunda ya nchi yako, na taabu yako yote, vitaliwa na taifa usilolijua; utaonewa tu, na kupondwa chini daima; Kumbukumbu la Torati 28:33

The fruit of your ground, and all your labors, shall a nation which you don't know eat up; and you shall be only oppressed and crushed always;

hata uwe mwenye wazimu kwa yaonwayo na macho yako, utakayoyaona. Kumbukumbu la Torati 28:34

so that you shall be mad for the sight of your eyes which you shall see.

Bwana atakupiga magoti na miguu kwa jipu lililo zito, usilopata kupozwa, tokea wayo wa mguu mpaka utosi wa kichwa. Kumbukumbu la Torati 28:35

Yahweh will strike you in the knees, and in the legs, with a sore boil, of which you can not be healed, from the sole of your foot to the crown of your head.

Bwana atakupeleka wewe, na mfalme wako utakayemweka juu yako, kwa taifa usilolijua wewe wala baba zako; nawe huko utatumikia miungu mingine ya miti na mawe. Kumbukumbu la Torati 28:36

Yahweh will bring you, and your king whom you shall set over you, to a nation that you have not known, you nor your fathers; and there shall you serve other gods, wood and stone.

Nawe utakuwa ushangao, na mithali, na dharau, kati ya mataifa yote huko atakakokuongoza Bwana. Kumbukumbu la Torati 28:37

You shall become an astonishment, a proverb, and a byword, among all the peoples where Yahweh shall lead you away.

Mbegu nyingi utazichukua nje shambani, lakini utavuna haba, kwa kuwa nzige watazila. Kumbukumbu la Torati 28:38

You shall carry much seed out into the field, and shall gather little in; for the locust shall consume it.

Utapanda mizabibu na kuitengeza, wala hutakunywa katika divai yake, wala kuichuma kwani italiwa na mabuu. Kumbukumbu la Torati 28:39

You shall plant vineyards and dress them, but you shall neither drink of the wine, nor gather [the grapes]; for the worm shall eat them.

Utakuwa na mizeituni katika mipaka yako yote usijipake mafuta yake; kwa kuwa mzeituni wako utapukutika. Kumbukumbu la Torati 28:40

You shall have olive trees throughout all your borders, but you shall not anoint yourself with the oil; for your olive shall cast [its fruit].

Utazaa wana na binti, lakini hawatakuwa wako wewe; kwa sababu watakwenda utumwani. Kumbukumbu la Torati 28:41

You shall father sons and daughters, but they shall not be yours; for they shall go into captivity.

Miti yako yote, na mazao ya nchi yako, nzige watakuwa nayo. Kumbukumbu la Torati 28:42

All your trees and the fruit of your ground shall the locust possess.

Mgeni aliye kati yako atazidi kupaa juu yako; nawe utazidi kushuka chini. Kumbukumbu la Torati 28:43

The foreigner who is in the midst of you shall mount up above you higher and higher; and you shall come down lower and lower.

Yeye atakukopesha, wala wewe usimkopeshe; yeye atakuwa ni kichwa, wewe utakuwa mkia. Kumbukumbu la Torati 28:44

He shall lend to you, and you shall not lend to him: he shall be the head, and you shall be the tail.

Na laana hizi zote zitakujilia juu yako, zitakuandama na kukupata, hata uangamizwe, kwa kuwa hukuisikiza sauti ya Bwana, Mungu wako, kushika maagizo yake na amri zake alizokuagiza; Kumbukumbu la Torati 28:45

All these curses shall come on you, and shall pursue you, and overtake you, until you are destroyed; because you didn't listen to the voice of Yahweh your God, to keep his commandments and his statutes which he commanded you:

nazo zitakuwa juu yako kwa ishara na ajabu, na juu ya uzao wako milele; Kumbukumbu la Torati 28:46

and they shall be on you for a sign and for a wonder, and on your seed forever.

kwa kuwa hukumtumikia Bwana, Mungu wako, kwa furaha na moyo wa kushukuru, kwa ajili ya ule wingi wa vitu vyote; Kumbukumbu la Torati 28:47

Because you didn't serve Yahweh your God with joyfulness, and with gladness of heart, by reason of the abundance of all things;

kwa hiyo utawatumikia adui zako atakaowaleta Bwana juu yako, kwa njaa, na kwa kiu, na kwa uchi, na kwa uhitaji wa vitu vyote; naye atakuvika kongwa la chuma shingoni mwako, hata atakapokwisha kukuangamiza. Kumbukumbu la Torati 28:48

therefore shall you serve your enemies whom Yahweh shall send against you, in hunger, and in thirst, and in nakedness, and in want of all things: and he shall put a yoke of iron on your neck, until he have destroyed you.

Bwana atakuletea taifa juu yako kutoka mbali, kutoka ncha ya dunia, kama arukavyo tai; taifa usiloufahamu ulimi wake; Kumbukumbu la Torati 28:49

Yahweh will bring a nation against you from far, from the end of the earth, as the eagle flies; a nation whose language you shall not understand;

taifa lenye uso mkali, ambalo haliangalii uso wa mzee, wala halipendelei kijana; Kumbukumbu la Torati 28:50

a nation of fierce facial expressions, that shall not regard the person of the old, nor show favor to the young,

naye atakula uzao wa ng'ombe wako wa mifugo, na uzao wa nchi yako mpaka utakapokwisha kuangamizwa; wala hatakuachia nafaka, wala divai, wala mafuta, wala maongeo ya ng'ombe wako, wala wana-kondoo wako, hata atakapokwisha kukuangamiza. Kumbukumbu la Torati 28:51

and shall eat the fruit of your cattle, and the fruit of your ground, until you are destroyed; that also shall not leave you grain, new wine, or oil, the increase of your cattle, or the young of your flock, until they have caused you to perish.

Naye atakuhusuru katika malango yako yote, hata kuta zako ndefu, zenye maboma, ulizokuwa ukiziamini, zishuke, katika nchi yako yote kila upande; naye atakuhusuru katika malango yako yote kila upande, katika nchi yako yote aliyokupa Bwana, Mungu wako. Kumbukumbu la Torati 28:52

They shall besiege you in all your gates, until your high and fortified walls come down, in which you trusted, throughout all your land; and they shall besiege you in all your gates throughout all your land, which Yahweh your God has given you.

Nawe utakula uzao wa tumbo lako mwenyewe, nyama ya wana wako na binti zako aliokupa Bwana, Mungu wako; katika mazingirwa na katika mkazo utakaokazwa na adui zako. Kumbukumbu la Torati 28:53

You shall eat the fruit of your own body, the flesh of your sons and of your daughters, whom Yahweh your God has given you, in the siege and in the distress with which your enemies shall distress you.

Mtu mume kati yenu aliye mwororo na laini sana, jicho lake litakuwa ovu juu ya nduguye, na juu ya mke wa kifuani mwake, na juu ya masalio ya wanawe waliosalia naye; Kumbukumbu la Torati 28:54

The man who is tender among you, and very delicate, his eye shall be evil toward his brother, and toward the wife of his bosom, and toward the remnant of his children whom he has remaining;

hata asitake wao mmojawapo apewe katika nyama ya wanawe atakaowala, kwa kuwa hana kitu kilichomsalia kwake; katika mazingirwa na mkazo utakaokazwa na adui yako katika malango yako yote. Kumbukumbu la Torati 28:55

so that he will not give to any of them of the flesh of his children whom he shall eat, because he has nothing left him, in the siege and in the distress with which your enemy shall distress you in all your gates.

Mwanamke kati yenu aliye mwororo na laini, ambaye hangehatirisha kuweka wayo wa mguu wake nchi kwa umalidadi na ulaini, jicho lake huyu litakuwa ovu juu ya mume wa kifuani mwake, na juu ya mwanawe, na juu ya binti yake, Kumbukumbu la Torati 28:56

The tender and delicate woman among you, who would not adventure to set the sole of her foot on the ground for delicateness and tenderness, her eye shall be evil toward the husband of her bosom, and toward her son, and toward her daughter,

na juu ya mchanga wake atokaye katikati ya miguu yake, na juu ya wanawe atakaowazaa; kwa kuwa atawala kwa siri, kwa uhitaji wa vitu vyote; katika mazingirwa na mkazo utakaokazwa na adui yako katika malango yako. Kumbukumbu la Torati 28:57

and toward her young one who comes out from between her feet, and toward her children whom she shall bear; for she shall eat them for want of all things secretly, in the siege and in the distress with which your enemy shall distress you in your gates.

Kama hutaki kutunza kufanya maneno yote ya torati hii yaliyoandikwa katika kitabu hiki, upate kulicha jina hili la fahari na utisho, Bwana, MUNGU WAKO; Kumbukumbu la Torati 28:58

If you will not observe to do all the words of this law that are written in this book, that you may fear this glorious and fearful name, YAHWEH YOUR GOD;

ndipo atakapofanya Bwana mapigo yako yawe ya ajabu, na mapigo ya uzao wako, mapigo makubwa kwa kweli, ya kudumu sana, na magonjwa mazito ya kudumu sana. Kumbukumbu la Torati 28:59

then Yahweh will make your plagues wonderful, and the plagues of your seed, even great plagues, and of long continuance, and sore sicknesses, and of long continuance.

Naye atakurejezea maradhi yote ya Misri juu yako uliyokuwa ukiyaogopa, nayo yataambatana nawe. Kumbukumbu la Torati 28:60

He will bring on you again all the diseases of Egypt, which you were afraid of; and they shall cleave to you.

Tena kila ugonjwa, na kila pigo yasiyoandikwa katika kitabu cha torati hii, atakutia nayo Bwana juu yako, hata utakapokwisha kuangamizwa. Kumbukumbu la Torati 28:61

Also every sickness, and every plague, which is not written in the book of this law, them will Yahweh bring on you, until you are destroyed.

Nanyi mtasalia wachache kwa hesabu, ninyi mliokuwa mfano wa nyota za mbinguni kwa wingi; kwa kuwa hukuisikiza sauti ya Bwana, Mungu wako. Kumbukumbu la Torati 28:62

You shall be left few in number, whereas you were as the stars of the sky for multitude; because you didn't listen to the voice of Yahweh your God.

Tena itakuwa, kama vile alivyokuwa akifurahi Bwana juu yenu kwa kuwatendea mema na kuwafanya kuwa wengi, ndivyo atakavyofurahi Bwana juu yenu kwa kuwapoteza na kuwaangamiza; nanyi mtanyakuliwa katika hiyo nchi mwingiayo kuimiliki. Kumbukumbu la Torati 28:63

It shall happen that as Yahweh rejoiced over you to do you good, and to multiply you, so Yahweh will rejoice over you to cause you to perish, and to destroy you; and you shall be plucked from off the land where you go in to possess it.

Bwana atakutawanya katika mataifa yote, tokea ncha hii ya dunia hata ncha hii ya dunia; nawe huko utatumikia miungu mingine usiyoijua wewe wala baba zako, nayo ni miti na mawe. Kumbukumbu la Torati 28:64

Yahweh will scatter you among all peoples, from the one end of the earth even to the other end of the earth; and there you shall serve other gods, which you have not known, you nor your fathers, even wood and stone.

Wala katika mataifa hayo hutapata raha iwayo yote, wala hutakuwa na kituo cha wayo wa mguu wako; lakini Bwana atakupa huko moyo wa kutetema, na macho ya kuzimia, na roho ya kudhoofika; Kumbukumbu la Torati 28:65

Among these nations shall you find no ease, and there shall be no rest for the sole of your foot: but Yahweh will give you there a trembling heart, and failing of eyes, and pining of soul;

na uzima wako utakuwa na wasiwasi mbele yako; nawe utakuwa na woga usiku na mchana, wala hutaamini kamwe maisha yako; Kumbukumbu la Torati 28:66

and your life shall hang in doubt before you; and you shall fear night and day, and shall have no assurance of your life.

asubuhi utasema, Laiti ingekuwa jioni! Na jioni utasema, Laiti ingekuwa asubuhi! Kwa kicho cha moyo wako utakavyokucha, na kuona kwa macho yako utakavyoona. Kumbukumbu la Torati 28:67

In the morning you shall say, Would it were even! and at even you shall say, Would it were morning! for the fear of your heart which you shall fear, and for the sight of your eyes which you shall see.

Bwana atakurudisha tena Misri kwa merikebu, kwa njia ambayo nilikuambia, Hutaiona tena po pote; nanyi huko mtajiuza nafsi zenu kwa adui zenu kuwa watumwa na wajakazi, wala hapana atakayewanunua. Kumbukumbu la Torati 28:68

Yahweh will bring you into Egypt again with ships, by the way of which I said to you, You shall see it no more again: and there you shall sell yourselves to your enemies for bondservants and for bondmaids, and no man shall buy you.