Naliita Lyrics - Sarah K

Sarah K swahili

Buy/Download Audio

Naliita Lyrics

Naliita Jina Lako Nami Niwe Salama
Naliita Jina Lako Nami Niwe Salama
(Saalama)
Salama Salama Salama 
Nalii
Naliita Jina Lako Nami Niwe Salama
(Saalama)
Salama Salama Salama Salama
Naliita Jina Lako Nami Niwe Salama
Sema Yesu
Yesu Yesu
Yesu Yesu
Naliita Jina Lako Nami Niwe Salama(Rudia)

Yesu Yesu
Yesu Yesu
Naliita Jina Lako Nami Niwe Salama
Naliita Jina Lako Nami Niwe Salama
Naliita Jina Lako Nami Niwe Salama
Naliita Jina Lako Nami Niwe Salama
Naliita Jina Lako Nami Niwe Salama
Nami Niwe salama
Nami Niwe salama
Nami Niwe salama
Nami Niwe salama


Naliita Video