Calvary - Iyoo Calvary Live Medley Lyrics

Spirit Of Praise praise

Chorus:
Iyo Calvary iyoo Ya Calvary
Iyo Calvary means Yes Calvary

Calvary - Iyoo Calvary Live Medley Video

Calvary - Iyoo Calvary Live Medley Lyrics

Jeso o na shwela Khalvari 
(Jesus died in Calvary)
Kale baka la dibe tsa rona. 
(Because of my sins) 
Iyo iyo Khalvari, iyo Khalvari iyo 
(Yes Calvary)

Iyoo Iyoo Calvary
Iyo iyo Khalvari, iyo Khalvari iyo 
Iyo Calvary Iyoo

Cast Your Burdens
Unto Jesus for He cares for you
Cast Your Burdens
Unto Jesus for He cares for you
Higher Higher Higher
Higher Lift Jesus Higher
...