Mercy Chinwo - Bo Ekom Lyrics

Bo Ekom Lyrics

Oooh oooh oooh oooh
Sia fo mu tieghe nte owo o
Sia for mu tieghe nte owo o
Bo ekom do o
Ayanga owo ke mfon
Bo ekom do o
Ukpono eyene fi 
Bo ekom do o
Ayanga owo ke mfon
Bo ekom do o
Ukpono eyene fi 

Sia fo mu tieghe nte owo o
Sia fo mu tieghe nte owo o
Bo ekom do o
Ayanga owo ke mfon
Bo ekom do ooo
Bo ekom do ooo
Jesus, Bo ekom do o
Ayanga owo ke mfon
Bo ekom do o
Ukpono eyene fi 

Ekwo;
Sia fo mu tieghe nte owo o
Sia fo mu tieghe nte owo o
Bo ekom do o
Ayanga owo ke mfon
Bo ekom do o
Ukpono eyene fi
Bo ekom do o
Ayanga owo ke mfon
Bo ekom do o
Ukpono eyene fi 

Edidem me didem
Bo ekom
Ete usen naneyen
Bo ekom
Oh! Ibaha owo si ntie nta fo
Ukpono eyene fi o
Ibaha owo si ntie nta fo
Akara eyon ye esun
Ibaha owo si ntie nta fo
Ekamba abasi
Ibaha owo si ntie nta fo
Sia fo mu tieghe nte owo o
Sia fo mu tieghe nte owo o
Bo ekom do o
Ayanga owo ke mfon
Bo ekom do o
Ukpono eyene fi 
Bo ekom do o
Ayanga owo ke mfon
Bo ekom do o
Ukpono eyene fi 

Oh dah de de
Pa di dah di di
Pa pa pa pa dah dah dah
Di di di
Pa di dah di di di
Pa pa pa dah do do do
Pa pa pa bu pa pi di di
Bu di pa pa di di bu
Dah dah di
Pa di dah bu pa pa pa
Bo ekom do o
Ayanga owo ke mfon
Bo ekom do o
UBoro eyene fi
Do do do do do
Do do do 

Sia fo mu tieghe nte owo o
(Sia fo, sia fo, sia fo)
Sia fo, sia fo, sia fo
Sia fo my tieghe nte owo o
Oooooooooh
Bo ekom do o
Ayanga owo ke mfon
Bo ekom do o
Bo ekom do o
Ukpono eyene fi
Ukpono eyene fi
Bo ekom do
Ayanga owo ke mfon
Ayanga owo ke mfon
Bo ekom do o
Ukpono eyene fi
Bo ekom do o
Bo ekom do o
Bo ekom do o
Ayanga owo ke mfon
Bo ekom do o
Bo ekom do o
Bo ekom do o
Ukpono eyene fi
Ete usen naneyenee oo
Bo ekom do
Ayanga owo ke mfon
Bo ekom do
Ayanga owo ke mfon
Bo ekom do o
Ukpono eyene fi
Edidem me didem
Bo ekom
Uko ke kong o
Bo ekom
Bo ekom do ooooo
Ayanga owo ke mfon
Bo ekom do o
Ukpono eyene fi
Aye ye
Aye ye
Aya ya
Aya ya
Adododo
Adododo
Adedede
Adedede 

Aye ye
Aye ye
Aya ya
Aya ya
Adododo
Adodo
Adedede
Adede
Bo ekom do o
Ayanga owo ke mfon
Bo ekom do o
Ukpono eyene fi
Uko ke kong
Uko uko uko
Aye ye
Aye ye
Aya ya
Aya ya
Adododo
Adododo
Adedede
Adedede
Aye ye
Aye ye
Aya ya
Aya ya
Adododo
Adodo
Adedede
Adede 

Oooh
Bo ekom do
Oooh
Bo ekom do
Oooh
Bo ekom do
Oooh
Bo ekom do 

Bo ekom do o
Ete usen naneyen
Jesus
Bo ekom do 


Bo Ekom Video

Mercy Chinwo Songs

Related Songs