Home » Khaya Mthethwa » Mkhulumsebenzi (Great Work)

Mkhulumsebenzi (Great Work) Lyrics - Khaya Mthethwa

Mkhulumsebenzi (Great Work) Lyrics

Yebo ngiyabona (Yes now I see)

Yebo ngiyakholwa (Yes now I believe)

Mkhulumsebenzi owenzayo (The great work you’re doing)

Kulendawo (In my heart)

Yebo ngiyabona (Yes, now I see)

Sengiyabona (And now I see)

Sonke lesis’khathi kanti bubhizi (All this time, you were busy)

Ngaphakathi kwami (Working in me)  


Ngigcwele ukungazi (I was ignorant)

Ngomusa wakho (About your amazing grace)

Nesineke sakho (And your patience)

Njalo mengibheka (Whenever I look)

Izenzo zami namaphutha ami (My actions, and my mistakes)

Ngizizwa – ngathi ngikude nawe (Made me feel distant from You)

Kuthe, mekuphela, amandla ami (When, my strength was exhausted)

Wang’bonisa awakh’ agcwele (You then showed me your strength)

Ngaphakathi kwami (Inside of me)


Mkhulumsebenzi owenzayo (The great work you’re doing)

Kulendawo (In the place of my life and heart)

Yebo ngiyabona (Yes, now I see)

(Refrain)

Ngiyabona, ngiyakholwa (I see, I believe)


Khaya Mthethwa Songs

Related Songs

Recent Articles


The Lyrics published in this page is meant for educational and personal use only.