Zaburi 35 : 5 Psalms chapter 35 verse 5

Swahili English Translation

Zaburi 35:5

Wawe kama makapi mbele ya upepo, Malaika wa Bwana akiwaangusha chini.
soma Mlango wa 35

Psalms 35:5

Let them be as chaff before the wind, Yahweh's angel driving them on.