Yoshua 4 : 15 Joshua chapter 4 verse 15

Swahili English Translation

Yoshua 4:15

Kisha Bwana akanena na Yoshua, akamwambia,
soma Mlango wa 4

Joshua 4:15

Yahweh spoke to Joshua, saying,