Mwanzo 36 : 2 Genesis chapter 36 verse 2

Mwanzo 36:2

Esau alitwaa binti za Kanaani, kuwa wakeze; Ada, binti Eloni, Mhiti, na Oholibama, binti Ana, binti Sibeoni, Mhivi;
soma Mlango wa 36

Genesis 36:2

Esau took his wives from the daughters of Canaan: Adah the daughter of Elon, the Hittite; and Oholibamah the daughter of Anah, the daughter of Zibeon, the Hivite;
read Chapter 36