Mwanzo 1 : 8 Genesis chapter 1 verse 8

Mwanzo 1:8

Mungu akaliita lile anga Mbingu. Ikawa jioni ikawa asubuhi, siku ya pili.
soma Mlango wa 1

Genesis 1:8

God called the expanse sky. There was evening and there was morning, a second day.
read Chapter 1