2 Wathesalonike 1 : 1 2dThessalonians chapter 1 verse 1

Swahili English Translation

2 Wathesalonike 1:1

Paulo, na Silwano, na Timotheo, kwa kanisa la Wathesalonike, lililo katika Mungu Baba yetu, na Bwana Yesu Kristo.
soma Mlango wa 1

2dThessalonians 1:1

Paul, Silvanus, and Timothy, to the assembly of the Thessalonians in God our Father, and the Lord Jesus Christ: