Nyimbo za Sifa (Popular swahili Praise songs) Chorus Collection

Wa Kusifiwa Wa Kuabudiwa

Wakusifiwa, wakuabudiwa
Ni wewe tu Mungu wa Miungu

Yesu wa Baraka

Yesu wa baraka, iyaa
Yesu wa baraka, iyaa
Yesu wa baraka, iyaa, iya, iya, iyaa

Katikati ya Miungu

Katikati ya Miungu hakuna Mungu kama wewe (Mungu kama wewe)
Katikati ya Miungu hakuna Mungu kama wewe (Mungu kama wewe)
Mungu kama wewe, Mungu kama wewe
Baba (Baba aah), Baba (Baba aah)
Yesu (Yesu uuu), Yesu (Yesu uuu)
Baba (x8)
Yesu (x8)
Roho (x8)

Mwamba mwamba Yesu ndiye mwamba

Mwamba mwamba, mwamba Mwamba. Yesu ndiye ndiye mwamba

Hakuna Mungu kama wewe Bwana

Hakuna Mungu kama wewe, Bwana Aaah aah
Hakuna Mungu kama wewe, Bwana Aaah aah
Unaweza, Unaweza Yee Yee iye Hakuna Mungu kama wewe, Bwana Aaah Wa Baraka, wa Baraka aah, aah Hakuna Mungu kama wewe Bwana Aah

Baba ninakupenda Asante Sana Bwana mwokozi wangu

Baba Baba, Baba ninakupenda, Asante Sana Bwana mwokozi wangu
kwani mimi, mimi sitaona haya, kusema wewe wangu, na mimi wako
Katika maisha yangu Bwana, Nisaidie, nisaidie Baba aah Katika masomo yangu Bwana, Nisaidie, nisaidie Baba aah

Msalaba wa Yesu Msalaba

Msalaba wa Yesu, Msalaba
Umeniokoa dhambi, Halleluyah

Mkono wa Bwana Daima

Mkono wa Bwana daima, milele daima
Umenizunguka daima milele daima

Hakuna kama Yahweh

Hakuna kama Yahweh
Hakuna kama Yahweh
Hakuna kama Yahweh
Mungu asiyeshindwa

Yesu ni Wangu

Yesu ni wangu, wa uzima wa milele.
Yesu ni wangu, wa uzima wa milele.
Yesu ni wangu, wa uzima wa milele.

Full Praise Songs Lyrics


Shangwe Katika Biblia

Zekaria 8: 19

Bwana wa majeshi asema hivi, Saumu ya mwezi wa nne, na saumu ya mwezi wa tano, na saumu ya mwezi wa saba, na saumu ya mwezi wa kumi, zitakuwa furaha na shangwe, na sikukuu za kuchangamkia, kwa nyumba ya Yuda; basi zipendeni kweli na amani.

Zaburi 27: 6

Na sasa kichwa changu kitainuka Juu ya adui zangu wanaonizunguka. Nami nitatoa dhabihu za shangwe hemani mwake; Nitaimba, naam, nitamhimidi Bwana.

Zaburi 43: 4

Hivyo nitakwenda madhabahuni kwa Mungu, kwa Mungu aliye furaha yangu na shangwe yangu; Nitakusifu kwa kinubi, Ee MUNGU, Mungu wangu.

Zaburi 89: 15

Heri watu wale waijuao sauti ya shangwe, Ee Bwana, huenenda katika nuru ya uso wako.

Zaburi 45: 15

Watapelekwa kwa furaha na shangwe, Na kuingia katika nyumba ya mfalme.

Zaburi 66: 1

Mpigie Mungu kelele za shangwe, nchi yote,

Zaburi 33: 3

Mwimbieni wimbo mpya, Pigeni kwa ustadi kwa sauti ya shangwe.

Zaburi 105: 43

Akawatoa watu wake kwa shangwe, Na wateule wake kwa nyimbo za furaha.

Zaburi 47: 1

Enyi watu wote, pigeni makofi, Mpigieni Mungu kelele kwa Sauti ya shangwe.

Zaburi 47: 5

Mungu amepaa kwa kelele za shangwe, Bwana kwa sauti ya baragumu.

Zaburi 106: 47

Ee Bwana, Mungu wetu, utuokoe, Utukusanye kwa kututoa katika mataifa, Tulishukuru jina lako takatifu, Tuzifanyie shangwe sifa zako.

Zaburi 95: 1

Njoni, tumwimbie Bwana, Tumfanyie shangwe mwamba wa wokovu wetu.

Zaburi 95: 2

Tuje mbele zake kwa shukrani, Tumfanyie shangwe kwa zaburi.

Zaburi 51: 8

Unifanye kusikia furaha na shangwe, Mifupa uliyoiponda ifurahi.

Zaburi 21: 1

Ee Bwana, mfalme atazifurahia nguvu zako, Na wokovu wako ataufanyia shangwe nyingi sana.

Zaburi 100: 1

Mfanyieni Bwana shangwe, dunia yote;

Yeremia 33: 11

itasikilikana tena sauti ya furaha na sauti ya shangwe, sauti ya bwana arusi na sauti ya bibi arusi, sauti yao wasemao Mshukuruni Bwana wa majeshi, maana Bwana ni mwema, rehema zake ni za milele; na sauti zao waletao sadaka za shukrani nyumbani kwa Bwana. Kwa kuwa nitawarudisha wafungwa wa nchi hii kama kwanza, asema Bwana.

Yeremia 15: 16

Maneno yako yalionekana, nami nikayala; na maneno yako yalikuwa ni furaha kwangu, na shangwe ya moyo wangu; maana nimeitwa kwa jina lako, Ee Bwana, Mungu wa majeshi.

Yeremia 48: 33

Furaha na shangwe zimeondoshwa, katika shamba lizaalo sana, na katika nchi ya Moabu; nami nimeikomesha divai katika mashinikizo; hapana mtu atakayekanyaga zabibu kwa shangwe; shangwe ile itakuwa si shangwe.

Waebrania 1: 9

Umependa haki, umechukia maasi; Kwa hiyo Mungu, Mungu wako, amekutia mafuta, Mafuta ya shangwe kupita wenzio.

Luka 15: 32

Tena, kufanya furaha na shangwe ilipasa, kwa kuwa huyu ndugu yako alikuwa amekufa, naye amefufuka; alikuwa amepotea, naye ameonekana.

Luka 1: 14

Nawe utakuwa na furaha na shangwe, na watu wengi watakufurahia kuzaliwa kwake.

Luka 1: 44

Maana sauti ya kuamkia kwako ilipoingia masikioni mwangu, kitoto kichanga kikaruka kwa shangwe ndani ya tumbo langu.

Isaya 16: 10

Na furaha imeondolewa, na shangwe toka mashamba yaliyozaa sana; hapana kuimba katika mashamba ya mizabibu, wala sauti za furaha; akanyagaye hakanyagi divai katika mashinikizo; nimeikomesha sauti ya furaha yake akanyagaye.

Isaya 32: 13

Juu ya nchi ya watu wangu itamea michongoma na mibigili; naam, juu ya nyumba za furaha katika mji ulio na shangwe;

Isaya 35: 2

Litachanua maua mengi, na kufurahi, naam, kwa shangwe na kuimba; litapewa uzuri wa Lebanoni, utukufu wa Karmeli na Sharoni; watauona utukufu wa Bwana, ukuu wa Mungu wetu.

Isaya 65: 18

Lakini furahini, mkashangilie daima, kwa ajili ya hivi niviumbavyo; maana, tazama, naumba Yerusalemu uwe shangwe, na watu wake wawe furaha.

Isaya 65: 19

Nami nitaufurahia Yerusalemu, nitawaonea shangwe watu wangu; sauti ya kulia haitasikiwa ndani yake tena, wala sauti ya kuomboleza.

Isaya 51: 11

Nao waliokombolewa na Bwana watarejea, Watafika Sayuni, wakiimba; Furaha ya milele itakuwa juu ya vichwa vyao; Watapata shangwe na furaha; Huzuni na kuugua zitakimbia.

Ezekieli 7: 7

Ajali yako imekujia, wewe ukaaye katika nchi hii; majira yamewadia, siku ile inakaribia; siku ya fujo, wala si ya shangwe milimani.

Esta 8: 16

Ikawa nuru na furaha na shangwe na heshima kwa Wayahudi.

Esta 8: 17

Na katika kila jimbo, na kila mji, po pote palipowasili amri ya mfalme na mbiu yake, Wayahudi wakapata furaha na shangwe, karamu na sikukuu. Hata wengi wa watu wa nchi wakajifanya Wayahudi, kwa kuwa hofu ya Wayahudi imewaangukia.

Ayabu 8: 21

Bado atakijaza kinywa chako kicheko, Na midomo yako ataijaza shangwe.

Ayabu 20: 5

Ya kuwa shangwe ya waovu ni kwa muda kidogo, Na furaha ya wapotovu ni ya dakika moja tu?

Ayabu 3: 7

Tazama, usiku huo na uwe tasa; Wala isiwe ndani yake sauti ya shangwe.

2 Samweli 6: 12

Kisha mfalme Daudi akaambiwa ya kwamba, Bwana ameibarikia nyumba ya Obed-edomu, na vitu vyote alivyo navyo kwa ajili ya sanduku la Mungu. Daudi akaenda, akalileta sanduku la Mungu, toka nyumba ya Obed-edomu mpaka mji wa Daudi, kwa shangwe.

2 Samweli 6: 15

Basi Daudi na nyumba yote ya Israeli wakalileta sanduku la Bwana kwa shangwe, na kwa sauti ya tarumbeta.

1 Samweli 18: 6

Hata ikawa, walipokuwa wakienda, hapo Daudi aliporudi baada ya kumwua yule Mfilisti, wanawake wakatoka katika miji yote ya Israeli, kwa kuimba na kucheza, ili kumlaki mfalme Sauli; wakatoka na matari, na shangwe, na vinanda.

1 Petro 4: 13

Lakini kama mnavyoyashiriki mateso ya Kristo, furahini; ili na katika ufunuo wa utukufu wake mfurahi kwa shangwe.

1 Mambo ya Nyakati 16: 35

Nanyi mkaseme, Ee Mungu wa wokovu wetu, utuokoe, Utukusanye kwa kututoa katika mataifa, Tulishukuru jina lako takatifu, Tuzifanyie shangwe sifa zako.

1 Mambo ya Nyakati 15: 28

Ndivyo Israeli wote walivyolipandisha sanduku la agano la Bwana kwa shangwe na kwa sauti ya tarumbeta, na kwa baragumu, na kwa matoazi, wakipiga sauti kuu kwa vinanda na vinubi.

Nyimbo katika Biblia

Zaburi 28: 7

Bwana ni nguvu zangu na ngao yangu. Moyo wangu umemtumaini, Nami nimesaidiwa; Basi, moyo wangu unashangilia, Na kwa wimbo wangu nitamshukuru.

Zaburi 42: 8

Mchana Bwana ataagiza fadhili zake, na usiku wimbo wake utakuwa nami, Naam, maombi kwa Mungu aliye uhai wangu.

Zaburi 77: 6

Nakumbuka wimbo wangu usiku, Nawaza moyoni mwangu, Roho yangu ikatafuta.

Zaburi 149: 1

Haleluya. Mwimbieni Bwana wimbo mpya, Sifa zake katika kusanyiko la watauwa.

Zaburi 118: 14

Bwana ni nguvu zangu na wimbo wangu, Naye amekuwa wokovu wangu.

Zaburi 33: 3

Mwimbieni wimbo mpya, Pigeni kwa ustadi kwa sauti ya shangwe.

Zaburi 137: 4

Tuuimbeje wimbo wa Bwana Katika nchi ya ugeni?

Zaburi 96: 1

Mwimbieni Bwana wimbo mpya, Mwimbieni Bwana, nchi yote.

Zaburi 69: 30

Nitalisifu jina la Mungu kwa wimbo, Nami nitamtukuza kwa shukrani.

Zaburi 98: 1

Mwimbieni Bwana wimbo mpya, Kwa maana ametenda mambo ya ajabu. Mkono wa kuume wake mwenyewe, Mkono wake mtakatifu umemtendea wokovu.

Zaburi 144: 9

Ee Mungu, nitakuimbia wimbo mpya, Kwa kinanda chenye nyuzi kumi nitakuimbia.

Zaburi 40: 3

Akatia wimbo mpya kinywani mwangu, Ndio sifa zake Mungu wetu. Wengi wataona na kuogopa, Nao watamtumaini Bwana

Wimbo Ulio Bora 1: 1

Wimbo ulio bora, wa Sulemani.

Waamuzi 5: 12

Amka, amka, Debora; Amka, amka, imba wimbo. Inuka, Baraka, wachukue mateka wao Waliokuchukua mateka, Ee mwana wa Abinoamu.

Ufunuo wa Yohana 5: 9

Nao waimba wimbo mpya wakisema, Wastahili wewe kukitwaa hicho kitabu na kuzifungua muhuri zake; kwa kuwa ulichinjwa, ukamnunulia Mungu kwa damu yako watu wa kila kabila na lugha na jamaa na taifa,

Ufunuo wa Yohana 14: 3

na kuimba wimbo mpya mbele ya kile kiti cha enzi, na mbele ya wale wenye uhai wanne, na wale wazee; wala hapana mtu aliyeweza kujifunza wimbo ule, ila wale mia na arobaini na nne elfu, walionunuliwa katika nchi.

Ufunuo wa Yohana 15: 3

Nao wauimba wimbo wa Musa, mtumwa wa Mungu, na wimbo wa Mwana-Kondoo, wakisema, Ni makuu, na ya ajabu, matendo yako, Ee Bwana Mungu Mwenyezi; Ni za haki, na za kweli, njia zako, Ee Mfalme wa mataifa.

Mhubiri 7: 5

Heri kusikia laumu ya wenye hekima, Kuliko mtu kusikia wimbo wa wapumbavu;

Maombolezo 3: 14

Nimekuwa dhihaka kwa watu wangu wote; Wimbo wao mchana kutwa.

Maombolezo 3: 63

Uangalie kuketi kwao, na kuinuka kwao; Wimbo wao ndio mimi.

Kutoka 15: 1

Ndipo Musa na wana wa Israeli wakamwimbia Bwana wimbo huu wakanena, na kusema, Nitamwimbia Bwana, kwa maana ametukuka sana; Farasi na mpanda farasi amewatupa baharini.

Kutoka 15: 2

Bwana ni nguvu zangu, na wimbo wangu; Naye amekuwa wokovu wangu. Yeye ni Mungu wangu, nami nitamsifu; Ni Mungu wa baba yangu, nami nitamtukuza.

Kumbukumbu la Torati 31: 19

Basi sasa jiandikieni wimbo huu, uwafundishe wana wa Israeli; kawatie vinywani mwao, ili uwe shahidi kwangu wimbo huu, juu ya wana wa Israeli.

Kumbukumbu la Torati 31: 21

Tena itakuwa, wakiisha kujiliwa na mambo maovu mengi na mashaka, utashuhudia wimbo huu mbele yao kama shahidi, kwa maana hautasahauliwa katika vinywa vya uzao wao; kwani nayajua mawazo yao wayawazayo, hata sasa kabla sijawatia katika nchi niliyoapa.

Kumbukumbu la Torati 31: 22

Basi Musa akauandika wimbo huu siku iyo hiyo, akawafundisha wana wa Israeli.

Kumbukumbu la Torati 31: 30

Musa akasema maneno ya wimbo huu masikioni mwa kusanyiko la wana wa Israeli hata yakaisha.

Kumbukumbu la Torati 32: 44

Musa akaja akasema maneno haya yote ya wimbo huu masikioni mwa watu, yeye na Yoshua, mwana wa Nuni.

Isaya 42: 10

Mwimbieni Bwana wimbo mpya, Na sifa zake tokea mwisho wa dunia; Ninyi mshukao baharini, na vyote vilivyomo, Na visiwa, nao wakaao humo.

Isaya 30: 29

Mtakuwa na wimbo kama vile wakati wa usiku, ishikwapo sikukuu takatifu, mtakuwa na furaha ya moyo kama vile mtu aendapo na filimbi katika mlima wa Bwana, aliye Mwamba wa Israeli.

Isaya 5: 1

Na nimwimbie mpenzi wangu wimbo wa mpenzi wangu katika habari za shamba lake la mizabibu. Mpenzi wangu alikuwa na shamba la mizabibu, Kilimani penye kuzaa sana;

Isaya 23: 15

Basi, itakuwa katika siku ile, Tiro utasahauliwa miaka sabini, kadiri ya siku za mfalme mmoja; hata mwisho wa miaka sabini, Tiro utakuwa kama vile ulivyo wimbo wa kahaba.

Isaya 25: 5

Kama vile hari katika mahali pakavu Utaushusha mshindo wa wageni; Kama ilivyo hari kwa kivuli cha wingu, Wimbo wa hao watishao utashushwa.

Isaya 26: 1

Siku ile wimbo huu utaimbwa katika nchi ya Yuda; Sisi tunao mji ulio na nguvu; Ataamuru wokovu kuwa kuta na maboma.

Isaya 12: 2

Tazama, Mungu ndiye wokovu wangu; Nitatumaini wala sitaogopa; Maana Bwana YEHOVA ni nguvu zangu na wimbo wangu; Naye amekuwa wokovu wangu.

Hesabu 21: 17

Ndipo Israeli wakaimba wimbo huu; Bubujika Ee kisima; kiimbieni;

Ezekieli 33: 32

Na tazama, wewe umekuwa kwao kama wimbo mzuri sana, wa mtu mwenye sauti

Ayabu 30: 9

Na sasa mimi nimekuwa wimbo wao, Naam, nimekuwa simo kwao.

2 Samweli 22: 1

Basi Daudi akamwambia Bwana maneno ya wimbo huu, siku ile Bwana alipomwokoa mikononi mwa adui zake zote, na mkononi mwa Sauli;

2 Mambo ya Nyakati 29: 27

Hezekia akaamuru kutoa sadaka ya kuteketezwa madhabahuni. Na wakati ilipoanza sadaka hiyo ya kuteketezwa, ukaanza na huo wimbo wa Bwana, na mapanda, pamoja na vinanda vya Daudi mfalme wa Israeli.

1 Wakorintho 14: 7

Hata vitu visivyo na uhai vitoapo sauti, ikiwa ni filimbi, ikiwa ni kinubi, visipotoa sauti zilizo na tofauti, itatambulikanaje ni wimbo gani unaopigwa kwa filimbi au kwa kinubi?

Utukufu katika Biblia

1 Wathesalonike 2: 12

ili mwenende kama ilivyo wajibu wenu kwa Mungu, mwenye kuwaita ninyi ili mwingie katika ufalme wake na utukufu wake.

Zaburi 145: 5

Nitaifikiri fahari ya utukufu wa adhama yako, Na matendo yako yote ya ajabu.

Ayabu 29: 20

Utukufu wangu utakuwa mpya kwangu, Na uta wangu hurejezwa upya mkononi mwangu.

Kutoka 28: 2

Nawe utamfanyia Haruni ndugu yako mavazi matakatifu, kwa utukufu na kwa uzuri.

Zaburi 29: 2

Mpeni Bwana utukufu wa jina lake; Mwabuduni Bwana kwa uzuri wa utakatifu.

Isaya 58: 8

Ndipo nuru yako itakapopambazuka kama asubuhi, na afya yako itatokea mara; na haki yako itakutangulia; utukufu wa Bwana utakufuata nyuma ukulinde.

Warumi 8: 18

Kwa maana nayahesabu mateso ya wakati huu wa sasa kuwa si kitu kama utukufu ule utakaofunuliwa kwetu.

Yohana 8: 50

Wala mimi siutafuti utukufu wangu; yuko mwenye kutafuta na kuhukumu.

1 Wakorintho 10: 31

Basi, mlapo, au mnywapo, au mtendapo neno lo lote, fanyeni yote kwa utukufu wa Mungu.

Isaya 17: 3

Na ngome ya Efraimu itakomeshwa, na ufalme wa Dameski, na mabaki ya Shamu; watakuwa kama utukufu wa wana wa Israeli, asema Bwana wa majeshi.

Kutoka 16: 7

na asubuhi ndipo mtakapouona utukufu wa Bwana; kwa kuwa yeye asikia manung'uniko yenu mliyomnung'unikia Bwana; na sisi tu nani, hata mkatunung'unikia?

Mithali 25: 27

Haifai kula asali nyingi mno; Vile vile mtu kutafuta utukufu wake mwenyewe si utukufu.

Ezekieli 10: 18

Kisha huo utukufu wa Bwana ukatoka pale juu ya kizingiti cha nyumba, ukasimama juu ya makerubi.

Luka 2: 9

Malaika wa Bwana akawatokea ghafula, utukufu wa Bwana ukawang'aria pande zote, wakaingiwa na hofu kuu.

Kutoka 16: 10

Ilikuwa Haruni aliponena na huo mkutano wote wa wana wa Israeli, wakaangalia upande wa bara, na tazama, utukufu wa Bwana ukaonekana katika hilo wingu.

Ezekieli 39: 21

Nami nitauweka utukufu wangu kati ya mataifa, na mataifa wote wataiona hukumu

Warumi 6: 4

Basi tulizikwa pamoja naye kwa njia ya ubatizo katika mauti yake, kusudi kama Kristo alivyofufuka katika wafu kwa njia ya utukufu wa Baba, vivyo hivyo na sisi tuenende katika upya wa uzima.

Yohana 8: 54

Yesu akajibu, Nikijitukuza mwenyewe, utukufu wangu si kitu; anitukuzaye ni Baba yangu, ambaye ninyi mwanena kuwa ni Mungu wenu.

Luka 21: 27

Hapo ndipo watakapomwona Mwana wa Adamu akija katika wingu pamoja na nguvu na utukufu mwingi.

Ufunuo wa Yohana 5: 12

wakisema kwa sauti kuu, Astahili Mwana-Kondoo aliyechinjwa, kuupokea uweza na utajiri na hekima na nguvu na heshima na utukufu na baraka.

1 Petro 4: 14

Mkilaumiwa kwa ajili ya jina la Kristo ni heri yenu; kwa kuwa Roho wa utukufu na wa Mungu anawakalia.

Mathayo 19: 28

Yesu akawaambia, Amin, nawaambia ya kwamba ninyi mlionifuata mimi, katika ulimwengu mpya, atakapoketi Mwana wa Adamu katika kiti cha utukufu wake, ninyi nanyi mtaketi katika viti kumi na viwili, mkiwahukumu kabila kumi na mbili za Israeli.

Isaya 2: 19

Na watu wataingia ndani ya pango za majabali, na ndani ya mashimo ya nchi, mbele za utisho wa Bwana na utukufu wa enzi yake, atakapoondoka ili aitetemeshe mno dunia.

Warumi 5: 2

ambaye kwa yeye tumepata kwa njia ya imani kuifikia neema hii ambayo mnasimama ndani yake; na kufurahi katika tumaini la utukufu wa Mungu.

Ezekieli 24: 25

Nawe, mwanadamu, je! Haitakuwa hivi katika siku hiyo nitakapowaondolea nguvu zao, na furaha ya utukufu wao, na kilichotamaniwa na macho yao, ambacho walikiinulia mioyo yao, wana wao na binti zao,

Isaya 24: 14

Hawa watainua sauti zao, watapiga kelele; kwa sababu ya utukufu wa Bwana watapiga kelele toka baharini.

Ezekieli 43: 2

na tazama, huo utukufu wa Mungu wa Israeli ulitokea kwa njia ya mashariki; na

Isaya 22: 18

Hakika atakukunja na kukutupa kama mpira, mpaka nchi iliyo mbali; huko utakufa, na magari ya utukufu wako yatakuwa kuko huko, ewe uliye aibu ya nyumba ya bwana wako.

1 Wakorintho 2: 7

bali twanena hekima ya Mungu katika siri, ile hekima iliyofichwa, ambayo Mungu aliiazimu tangu milele, kwa utukufu wetu;

Zaburi 8: 1

Wewe, MUNGU, Bwana wetu Jinsi lilivyo tukufu jina lako duniani mwote! Wewe umeuweka utukufu wako mbinguni;

2 Wakorintho 6: 8

kwa utukufu na aibu; kwa kunenwa vibaya na kunenwa vema; kama wadanganyao, bali tu watu wa kweli;

Zaburi 57: 11

Ee Mungu, utukuzwe juu ya mbingu, Na juu ya nchi yote uwe utukufu wako.

Hosea 4: 7

Kadiri walivyozidishwa, kwa kadiri iyo hiyo walinitenda dhambi; nami nitageuza utukufu wao kuwa aibu.

Isaya 40: 5

Na utukufu wa Bwana utafunuliwa, Na wote wenye mwili watauona pamoja; Kwa kuwa kinywa cha Bwana kimenena haya.

Ezekieli 16: 14

Sifa zako zikaenea kati ya mataifa kwa sababu ya uzuri wako; kwa maana ulikuwa mkamilifu, kwa sababu ya utukufu wangu niliokutia, asema Bwana MUNGU.

Yohana 17: 22

Nami utukufu ule ulionipa nimewapa wao; ili wawe na umoja kama sisi tulivyo umoja.

Kutoka 24: 16

Na huo utukufu wa Bwana ukakaa juu ya mlima wa Sinai; lile wingu likaufunikiza siku sita; na siku ya saba akamwita Musa toka kati ya lile wingu.

Kutoka 29: 43

Nami nitakutana na wana wa Israeli hapo, na hiyo Hema itafanywa takatifu na utukufu wangu.

Waefeso 1: 14

Ndiye aliye arabuni ya urithi wetu, ili kuleta ukombozi wa milki yake, kuwa sifa ya utukufu wake.

Isaya 62: 2

Na mataifa wataiona haki yako, na wafalme wote watauona utukufu wako; nawe utaitwa jina jipya, litakalotajwa na kinywa cha Bwana.

1 Mambo ya Nyakati 16: 28

Mpeni Bwana, enyi jamaa za watu, Mpeni Bwana utukufu na nguvu.

Danieli 4: 36

Basi wakati uo huo fahamu zangu zikanirudia, na kwa ajili ya utukufu wa ufalme wangu, enzi yangu na fahari yangu zikanirudia; na mawaziri wangu, na madiwani wangu, wakaja kunitafuta; nami nikathibitika katika ufalme wangu, nikaongezewa enzi kupita kiasi.

Isaya 46: 13

Mimi ninaleta karibu haki yangu, haitakuwa mbali, na wokovu wangu hautakawia; nami nitaweka wokovu katika Sayuni kwa ajili ya Israeli, utukufu wangu.

Waefeso 3: 16

awajalieni, kwa kadiri ya utajiri wa utukufu wake, kufanywa imara kwa nguvu, kwa kazi ya Roho wake katika utu wa ndani.

Warumi 16: 27

Ndiye Mungu mwenye hekima peke yake. Utukufu una yeye kwa Yesu Kristo, milele na milele. Amina.

Kutoka 14: 4

Nami nitaufanya uwe mgumu moyo wa Farao, naye atafuata nyuma yao; nami nitajipatia utukufu kwa Farao, na kwa jeshi lake lote; na Wamisri watajua ya kuwa mimi ndimi Bwana. Basi wakafanya hivyo.

1 Mambo ya Nyakati 16: 24

Wahubirini mataifa habari za utukufu wake, Na watu wote habari za maajabu yake.

Zaburi 24: 9

Inueni vichwa vyenu, enyi malango, Naam, viinueni, enyi malango ya milele, Mfalme wa utukufu apate kuingia.

Zaburi 145: 12

Ili kuwajulisha watu matendo yake makuu, Na utukufu wa fahari ya ufalme wake.

1 Wathesalonike 2: 20

Maana ninyi ndinyi utukufu wetu, na furaha yetu.

2 Timotheo 4: 18

Bwana ataniokoa na kila neno baya, na kunihifadhi hata nifike ufalme wake wa mbinguni. Utukufu una Yeye milele na milele. Amina.

2 Wakorintho 3: 7

Basi, ikiwa huduma ya mauti, iliyoandikwa na kuchorwa katika mawe, ilikuja katika utukufu, hata Waisraeli hawakuweza kuukazia macho uso wa Musa, kwa sababu ya utukufu wa uso wake; nao ni utukufu uliokuwa ukibatilika;

1 Petro 1: 7

ili kwamba kujaribiwa kwa imani yenu, ambayo ina thamani kuu kuliko dhahabu ipoteayo, ijapokuwa hiyo hujaribiwa kwa moto, kuonekane kuwa kwenye sifa na utukufu na heshima, katika kufunuliwa kwake Yesu Kristo.

Luka 19: 38

wakasema, Ndiye mbarikiwa Mfalme ajaye kwa jina la Bwana; amani mbinguni, na utukufu huko juu.

Ezekieli 11: 22

Ndipo hao makerubi wakainua mabawa yao, nayo magurudumu yalikuwa karibu nao, nao utukufu wa Mungu wa Israeli ulikuwa juu yao.

Mathayo 25: 31

Hapo atakapokuja Mwana wa Adamu katika utukufu wake, na malaika watakatifu wote pamoja naye, ndipo atakapoketi katika kiti cha utukufu wake;

Yohana 11: 4

Naye Yesu aliposikia, alisema, Ugonjwa huu si wa mauti, bali ni kwa ajili ya utukufu wa Mungu, ili Mwana wa Mungu atukuzwe kwa huo.

1 Petro 4: 13

Lakini kama mnavyoyashiriki mateso ya Kristo, furahini; ili na katika ufunuo wa utukufu wake mfurahi kwa shangwe.

Hosea 10: 5

Wakaao Samaria wataona hofu kwa ajili ya ndama za Beth-Aveni; kwa maana watu wa mji huo wataulilia, na makuhani wake walioufurahia, kwa sababu ya utukufu wake; kwa maana umetoweka.

Zaburi 66: 2

Imbeni utukufu wa jina lake, Tukuzeni sifa zake.

1 Mambo ya Nyakati 16: 29

Mpeni Bwana utukufu wa jina lake; Leteni sadaka, mje mbele zake; Mwabuduni Bwana kwa uzuri wa utakatifu;

Mithali 28: 12

Wenye haki washindapo, uko utukufu mwingi; Bali waovu waondokapo, watu hujificha.

1 Wafalme 8: 11

hata makuhani hawakuweza kusimama ili kufanya huduma yao, kwa sababu ya wingu lile; kwa kuwa nyumba ya Bwana ilikuwa imejaa utukufu wa Bwana.

Hagai 2: 9

Utukufu wa mwisho wa nyumba hii utakuwa mkuu kuliko utukufu wake wa kwanza, asema Bwana wa majeshi; na katika mahali hapa nitawapa amani, asema Bwana wa majeshi.

Zaburi 49: 17

Maana atakapokufa hatachukua cho chote; Utukufu wake hautashuka ukimfuata.

Kutoka 40: 34

Ndipo lile wingu likaifunikiza hema ya kukutania, na huo utukufu wa Bwana ukaijaza maskani.

Zaburi 102: 16

Bwana atakapokuwa ameijenga Sayuni, Atakapoonekana katika utukufu wake,

Ezekieli 8: 4

Na tazama, huo utukufu wa Mungu wa Israeli ulikuwapo hapo, sawasawa na maono yale niliyoyaona katika uwanda.

Ezekieli 10: 4

Utukufu wa Bwana ukapaa kutoka kwa kerubi yule, ukasimama juu ya kizingiti cha nyumba; nayo nyumba ikajazwa na lile wingu, na ua ulikuwa umejaa mwangaza wa utukufu wa Bwana.

Isaya 35: 2

Litachanua maua mengi, na kufurahi, naam, kwa shangwe na kuimba; litapewa uzuri wa Lebanoni, utukufu wa Karmeli na Sharoni; watauona utukufu wa Bwana, ukuu wa Mungu wetu.