NYIMBO ZA SIFA - SWAHILI PRAISE SONGS Lyrics

sifa Lyrics

Nyimbo za sifa stands for Praise songs in swahili. Swahili praise songs or sifa music is fast in tempo and dancing. List of popular swahilli gospel sifa music and top lyrics in Kenya and across Africa generally. Sifa is the swahili word for praise. In most african Churches, sifa songs are sung after "nyimbo za kuabudu", they usually mark the climax of praise and worship in fellowships.

sifa Bible Verses

Zaburi 106: 2

Nani awezaye kuyanena matendo makuu ya Bwana, Kuzihubiri sifa zake zote?

Isaya 61: 3

kuwaagizia hao waliao katika Sayuni, wapewe taji ya maua badala ya majivu, mafuta ya furaha badala ya maombolezo, vazi la sifa badala ya roho nzito; wapate kuitwa miti ya haki, iliyopandwa na Bwana, ili atukuzwe.

Hesabu 14: 15

Basi kama wewe ukiwaua watu hawa mfano wa mtu mmoja, ndipo mataifa yaliyosikia habari za sifa zako watakaponena na kusema,

Wafilipi 1: 11

hali mmejazwa matunda ya haki, kwa njia ya Yesu Kristo, kwa utukufu na sifa ya Mungu.

Esta 9: 4

Maana Mordekai alikuwa mkuu nyumbani mwa mfalme, na sifa yake imevuma katika majimbo yote, kwa kuwa huyo Mordekai amezidi kukuzwa.

Yeremia 51: 41

Jinsi Sheshaki alivyotwaliwa! Naye sifa ya dunia yote alivyoshambuliwa! Jinsi Babeli alivyokuwa ukiwa katikati ya mataifa.

Isaya 42: 12

Na wamtukuze Bwana, Na kutangaza sifa zake visiwani.

Yoshua 6: 27

Basi Bwana alikuwa pamoja na Yoshua; sifa zake zikaenea katika nchi ile yote.

Warumi 13: 3

Kwa maana watawalao hawatishi watu kwa sababu ya matendo mema, bali kwa sababu ya matendo mabaya. Basi, wataka usimwogope mwenye mamlaka? Fanya mema, nawe utapata sifa kwake;

Zaburi 149: 6

Sifa kuu za Mungu na ziwe vinywani mwao, Na upanga mkali kuwili mikononi mwao.

1 Mambo ya Nyakati 12: 30

Na wa wana wa Efraimu, ishirini elfu na mia nane, waume mashujaa, watu wenye sifa katika mbari za baba zao.

1 Mambo ya Nyakati 14: 17

Sifa za Daudi zikafika nchi zote; naye Bwana akawaletea mataifa yote hofu yake.

Isaya 43: 21

watu wale niliojiumbia nafsi yangu, ili wazitangaze sifa zangu.

Isaya 42: 8

Mimi ni Bwana; ndilo jina langu; na utukufu wangu sitampa mwingine, wala sitawapa sanamu sifa zangu.

Sefania 3: 20

Wakati huo nitawaingizeni, na wakati huo nitawakusanya; kwa maana nitawafanya ninyi kuwa sifa na jina, miongoni mwa watu wote wa dunia, nitakapowarudisha wafungwa wenu mbele ya macho yenu, asema Bwana.

Zaburi 22: 25

Kwako zinatoka sifa zangu Katika kusanyiko kubwa. Nitaziondoa nadhiri zangu Mbele yao wamchao.

Matendo ya Mitume 17: 5

Na Wayahudi wakaona wivu, wakajitwalia watu kadha wa kadha katika watu ovyo wasio na sifa njema, nao wakakutanisha mkutano, wakafanya ghasia mjini, wakawaendea watu wa nyumba ya Yasoni, wakataka kuwapeleka mbele ya watu wa mji;

Yeremia 17: 14

Uniponye, Ee Bwana, nami nitaponyeka; uniokoe, nami nitaokoka; kwa maana wewe ndiwe uliye sifa zangu.

Zaburi 149: 1

Haleluya. Mwimbieni Bwana wimbo mpya, Sifa zake katika kusanyiko la watauwa.

Ezekieli 34: 29

Nami nitawainulia miche iwe sifa njema, wala hawataangamizwa kwa njaa katika

Nehemia 12: 46

Kwa kuwa siku za Daudi zamani, Asafu alikuwa mkuu wa waimbaji, na juu ya nyimbo za sifa na shukrani kwa Mungu.

2 Wakorintho 3: 1

Je! Tunaanza tena kujisifu wenyewe? Au tunahitaji, kama wengine, barua zenye sifa kuja kwenu, au kutoka kwenu?

Zaburi 65: 1

Ee Mungu, sifa zakulaiki katika Sayuni, Na kwako Wewe itaondolewa nadhiri.

1 Mambo ya Nyakati 22: 5

Daudi akasema, Sulemani mwanangu akali ni mchanga bado, na mwororo, nayo nyumba atakayojengewa Bwana haina budi kuwa nzuri mno, yenye sifa na yenye fahari katika nchi zote; kwa hiyo mimi nitaiwekea akiba. Basi Daudi akaweka akiba tele kabla hajafa.

Isaya 63: 7

Nitautaja wema wa Bwana, sifa za Bwana kwa yote aliyotukirimia Bwana; na wingi wa wema wake kwa nyumba ya Israeli, aliowakirimia kwa rehema zake, na kwa wingi wa wema wake.

Waebrania 13: 15

Basi, kwa njia yake yeye, na tumpe Mungu dhabihu ya sifa daima, yaani, tunda la midomo iliungamayo jina lake.

1 Mambo ya Nyakati 16: 35

Nanyi mkaseme, Ee Mungu wa wokovu wetu, utuokoe, Utukusanye kwa kututoa katika mataifa, Tulishukuru jina lako takatifu, Tuzifanyie shangwe sifa zako.

Zaburi 48: 10

Kama lilivyo jina lako, Ee Mungu, Ndivyo na sifa yako hata miisho ya dunia. Mkono wako wa kuume umejaa haki;

Zaburi 71: 14

Nami nitatumaini daima, Nitazidi kuongeza sifa zake zote.

Zaburi 79: 13

Na sisi tulio watu wako, Na kondoo za malisho yako, Tutakushukuru milele; Tutazisimulia sifa zako kizazi kwa kizazi.

1 Petro 2: 20

Kwa maana ni sifa gani kustahimili, mtendapo dhambi na kupigwa makofi? Lakini kustahimili, mtendapo mema na kupata mateso, huu ndio wema hasa mbele za Mungu.

Zaburi 40: 3

Akatia wimbo mpya kinywani mwangu, Ndio sifa zake Mungu wetu. Wengi wataona na kuogopa, Nao watamtumaini Bwana

Zaburi 9: 14

Ili nizisimulie sifa zako zote; Katika malango ya binti Sayuni Nitaufurahia wokovu wako.

Mhubiri 7: 1

Heri sifa njema kuliko marhamu nzuri; Na siku ya kufa kuliko siku ya kuzaliwa.

Zaburi 102: 21

Watu walitangaze jina la Bwana katika Sayuni, Na sifa zake katika Yerusalemu,

Zaburi 34: 1

Nitamhimidi Bwana kila wakati, Sifa zake zi kinywani mwangu daima.

Zaburi 71: 8

Kinywa changu kitajazwa sifa zako, Na heshima yako mchana kutwa.

Wafilipi 4: 8

Hatimaye, ndugu zangu, mambo yo yote yaliyo ya kweli, yo yote yaliyo ya staha, yo yote yaliyo ya haki, yo yote yaliyo safi, yo yote yenye kupendeza, yo yote yenye sifa njema; ukiwapo wema wo wote, ikiwapo sifa nzuri yo yote, yatafakarini hayo.

Zaburi 66: 2

Imbeni utukufu wa jina lake, Tukuzeni sifa zake.

Zaburi 66: 8

Enyi mataifa, mtukuzeni Mungu wetu, Itangazeni sauti ya sifa zake;

Zaburi 78: 4

Hayo hatutawaficha wana wao, Huku tukiwaambia kizazi kingine, Sifa za Bwana, na nguvu zake, Na mambo yake ya ajabu aliyoyafanya.

Ezekieli 39: 13

Naam, watu wote wa nchi hiyo watawazika; itakuwa ni sifa kwao katika siku ile

Ezekieli 16: 14

Sifa zako zikaenea kati ya mataifa kwa sababu ya uzuri wako; kwa maana ulikuwa mkamilifu, kwa sababu ya utukufu wangu niliokutia, asema Bwana MUNGU.

Ezekieli 15: 2

Mwanadamu, mzabibu una sifa gani kuliko mti mwingine, au tawi la mzabibu lililokuwa kati ya miti ya msituni?

Zaburi 35: 28

Na ulimi wangu utanena haki yako, Na sifa zako mchana kutwa.

2 Mambo ya Nyakati 29: 30

Tena Hezekia mfalme na wakuu wakawaamuru Walawi, wamwimbie Bwana sifa kwa maneno ya Daudi, na ya Asafu mwonaji. Wakaimba sifa kwa furaha, wakainama vichwa, wakaabudu.

2 Wakorintho 8: 18

Na pamoja naye tukamtuma ndugu yule ambaye sifa zake katika Injili zimeenea makanisani mwote.

Zaburi 106: 47

Ee Bwana, Mungu wetu, utuokoe, Utukusanye kwa kututoa katika mataifa, Tulishukuru jina lako takatifu, Tuzifanyie shangwe sifa zako.

Matendo ya Mitume 10: 22

Wakasema, Kornelio akida, mtu mwenye haki, mchaji wa Mungu, aliye na sifa njema kwa taifa lote la Wayahudi, alionywa na malaika mtakatifu kutuma watu kwako, uende nyumbani kwake, apate kusikiliza maneno kwako.

Warumi 2: 29

bali yeye ni Myahudi aliye Myahudi kwa ndani, na tohara ni ya moyo, katika roho, si katika andiko; ambaye sifa yake haitoki kwa wanadamu bali kwa Mungu.

Yeremia 49: 25

Imekuwaje mji wa sifa haukuachwa, mji wa furaha yangu?

Isaya 62: 7

wala msimwache akae kimya, mpaka atakapoufanya imara Yerusalemu, na kuufanya kuwa sifa duniani.

Yoshua 9: 9

Nao wakamwambia, Sisi watumishi wako twatoka nchi iliyo mbali sana, kwa sababu ya jina la Bwana, Mungu wako; kwa kuwa sisi tumesikia sifa zake, na habari ya hayo yote aliyofanya huko Misri,

Kutoka 2: 3

Na alipokuwa hawezi kumficha tena, akampatia kisafina cha manyasi akakipaka sifa na lami, akamtia mtoto ndani yake, akakiweka katika majani kando ya mto.

Wafilipi 2: 22

Ila mwajua sifa yake, ya kuwa ametumika pamoja nami kwa ajili ya Injili, kama mwana na baba yake.

Zaburi 51: 15

Ee Bwana, uifumbue midomo yangu, Na kinywa changu kitazinena sifa zako.

2 Wakorintho 6: 4

bali katika kila neno tujipatie sifa njema, kama watumishi wa Mungu; katika saburi nyingi, katika dhiki, katika misiba, katika shida;

Zaburi 109: 1

Ee Mungu wa sifa zangu, usinyamaze,

Danieli 6: 3

Basi Danielii huyo alipata sifa kuliko wakubwa na maliwali, kwa kuwa roho bora ilikuwa ndani yake; naye mfalme akaazimu kumweka juu ya ufalme wote.

Zaburi 106: 12

Ndipo walipoyaamini maneno yake, Waliziimba sifa zake.

Isaya 60: 6

Wingi wa ngamia utakufunika, Ngamia vijana wa Midiani na Efa; Wote watakuja kutoka Sheba; Wataleta dhahabu na uvumba; Na kuzitangaza sifa za Bwana.

Wagalatia 2: 6

Lakini wale wenye sifa ya kuwa wana cheo; (walivyokuwa vyo vyote ni mamoja kwangu; Mungu hapokei uso wa mwanadamu); nasema, hao wenye sifa hawakuniongezea kitu;

Isaya 42: 10

Mwimbieni Bwana wimbo mpya, Na sifa zake tokea mwisho wa dunia; Ninyi mshukao baharini, na vyote vilivyomo, Na visiwa, nao wakaao humo.

1 Petro 1: 7

ili kwamba kujaribiwa kwa imani yenu, ambayo ina thamani kuu kuliko dhahabu ipoteayo, ijapokuwa hiyo hujaribiwa kwa moto, kuonekane kuwa kwenye sifa na utukufu na heshima, katika kufunuliwa kwake Yesu Kristo.

Zaburi 148: 14

Naye amewainulia watu wake pembe, Sifa za watauwa wake wote; Wana wa Israeli, watu walio karibu naye. Haleluya.

Yeremia 33: 9

Na mji huu utakuwa kwangu jina la furaha, na sifa na utukufu, mbele ya mataifa yote ya dunia, watakaosikia habari ya mema yote niwatendeayo, nao wataogopa na kutetemeka, kwa sababu ya mema yote na amani nitakaoupatia mji huo.

1 Samweli 18: 30

Wakati huo wakuu wa Wafilisti wakatoka; kisha ikawa, kila mara walipotoka, Daudi akatenda kwa busara zaidi ya watumishi wote wa Sauli hivyo jina lake likawa na sifa kuu.

Zaburi 111: 10

Kumcha Bwana ndio mwanzo wa hekima, Wote wafanyao hayo wana akili njema, Sifa zake zakaa milele.

Nehemia 9: 5

Ndipo Walawi, Yeshua na Kadmieli, na Bani, na Hashabneya, na Sherebia, na Hodia, na Shebania, na Pethahia, wakasema, Simameni, mkamhimidi Bwana, Mungu wenu, tangu milele na hata milele. Na lihimidiwe jina lako tukufu, lililotukuka kuliko baraka zote na sifa zote.

Waefeso 1: 14

Ndiye aliye arabuni ya urithi wetu, ili kuleta ukombozi wa milki yake, kuwa sifa ya utukufu wake.

Zaburi 145: 21

Kinywa changu kitazinena sifa za Bwana; Wote wenye mwili na walihimidi jina lake takatifu milele na milele.

Sefania 3: 19

Tazama, wakati huo nitawapatiliza watu wote wanaokutesa; nami nitamponya yeye achechemeaye, nami nitamkusanya yeye aliyefukuzwa; nami nitawafanya kuwa sifa na jina, hao ambao fedheha yao ilikuwa katika dunia yote.

Yeremia 10: 7

Ni nani asiyekucha wewe, Ee mfalme wa mataifa? Maana hii ni sifa yako wewe; kwa kuwa miongoni mwa wenye hekima wote wa mataifa, na katika hali yao ya enzi yote pia, hapana hata mmoja kama wewe.

1 Wafalme 4: 31

Kwa kuwa alikuwa na hekima kuliko watu wote; kuliko Ethani Mwezrahi, na Hemani, na Kalkoli, na Darda, wana wa Maholi; zikaenea sifa zake kati ya mataifa yote yaliyozunguka.

Zaburi 22: 3

Na Wewe U Mtakatifu, Uketiye juu ya sifa za Israeli.

Isaya 61: 11

Maana kama nchi itoavyo machipuko yake, na kama bustani ioteshavyo vitu vilivyopandwa ndani yake; ndivyo Bwana MUNGU atakavyootesha haki na sifa mbele ya mataifa yote.

1 Wakorintho 4: 5

Basi ninyi msihukumu neno kabla ya wakati wake, hata ajapo Bwana; ambaye atayamulikisha yaliyositirika ya giza, na kuyadhihirisha mashauri ya mioyo; ndipo kila mtu atakapoipata sifa yake kwa Mungu.

Ezekieli 16: 15

Lakini uliutumainia uzuri wako, ukafanya mambo ya kikahaba kwa sababu ya sifa zako, ukamwaga mambo yako ya kikahaba juu ya kila mtu aliyepita; ulikuwa wake.

Yeremia 48: 2

Sifa za Moabu haziko tena; katika Heshboni wameazimia mabaya juu yake, Haya! Njoni, na tumkatilie mbali asiwe taifa. Wewe nawe, Ee Madmena, utanyamazishwa; upanga utakufuatia.

Wagalatia 2: 9

tena walipokwisha kuijua ile neema niliyopewa; Yakobo, na Kefa, na Yohana, wenye sifa kuwa ni nguzo, walinipa mimi na Barnaba mkono wa kuume wa shirika; ili sisi tuende kwa Mataifa, na wao waende kwa watu wa tohara;

Zaburi 66: 17

Nalimwita kwa kinywa changu, Na sifa kuu zilikuwa chini ya ulimi wangu.

Waefeso 1: 12

Nasi katika huyo tupate kuwa sifa ya utukufu wake, sisi tuliotangulia kumwekea Kristo tumaini letu.

Mithali 27: 21

Kalibu ni kwa fedha, na tanuru kwa dhahabu; Na mtu hujaribiwa kwa sifa zake.

Habakuki 3: 3

Mungu alikuja kutoka Temani, Yeye aliye mtakatifu kutoka mlima Parani. Utukufu wake ukazifunika mbingu, Nayo dunia ikajaa sifa yake.

Kutoka 15: 11

Ee Bwana, katika miungu ni nani aliye kama wewe? Ni nani aliye kama wewe, mtukufu katika utakatifu, Mwenye kuogopwa katika sifa zako, mfanya maajabu?

Psalms 103:1-5

Bless the Lord, O my soul, and all that is within me, bless his holy name! Bless the Lord, O my soul, and forget not all his benefits, who forgives all your iniquity, who heals all your diseases, who redeems your life from the pit, who crowns you with steadfast love and mercy, who satisfies you with good so that your youth is renewed like the eagle’s.

Theme Verses

Psalms 103:1-5

Bless the Lord, O my soul, and all that is within me, bless his holy name! Bless the Lord, O my soul, and forget not all his benefits, who forgives all your iniquity, who heals all your diseases, who redeems your life from the pit, who crowns you with steadfast love and mercy, who satisfies you with good so that your youth is renewed like the eagle’s.

Psalm 150:1-6

“Praise the Lord! Praise God in his sanctuary; praise him in his mighty heavens! Praise him for his mighty deeds; praise him according to his excellent greatness! Praise him with trumpet sound; praise him with lute and harp! Praise him with tambourine and dance; praise him with strings and pipe! Praise him with sounding cymbals; praise him with loud clashing cymbals!”

Ephesians 5:19

“addressing one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing and making melody to the Lord with your heart.

John 4:23

“But the hour is coming, and now is, when the true worshippers shall worship the Father in spirit and in truth: for the Father seeks such to worship him.”

Hebrews 13:15

“Through him then let us continually offer up a sacrifice of praise to God, that is, the fruit of lips that acknowledge his name.”

Psalm 22:3

“Yet you are holy, enthroned on the praises of Israel.”

Colossians 3:16

“Let the word of Christ dwell in you richly in all wisdom; teaching and admonishing one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing with grace in your hearts to the Lord.”

Psalm 95:6

“Oh come, let us worship and bow down; let us kneel before the Lord, our Maker!”

2 Corinthians 1:3–4

“Praise be to the God and Father of our Lord Jesus Christ, the Father of compassion and the God of all comfort, who comforts us in all our troubles, so that we can comfort those in any trouble with the comfort we ourselves receive from God.”

Hebrews 11:1

Now faith is confidence in what we hope for and assurance about what we do not see.

Isaiah 25:1

“O Lord, you are my God; I will exalt you; I will praise your name, for you have done wonderful things, plans formed of old, faithful and sure.”

2 Samuel 7:21–22

“Because of your promise, and according to your own heart, you have brought about all this greatness, to make your servant know it. Therefore you are great, O Lord God. For there is none like you, and there is no God besides you, according to all that we have heard with our ears.”